โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง (Chumchonwattakianngam School)

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง (Chumchonwattakianngam School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 14:33, ชม: 1,092 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  

(Chumchonwattakianngam School)

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตั้งขึ้นเมื่อ 23 กันยายน 2468 โดยขุนบูรพาภิผล นายอำเภอแกลงร่วมกับราษฎรในสมัยนั้น สร้างเป็นอาคารชั่วคราวใกล้บริเวณ วัดตะเคียนงามใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนงาม” ต่อมาอาคารเรียน ได้ชำรุดทรุดโทรมลง พระครูเฮ้า ไกรแก้ว เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม พร้อมด้วยราษฎรจึงได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ในที่ดินของนายฉิม การุญ
ซึ่งได้บริจาคประมาณ 10 ไร่ โดยสร้างเป็นอาคารถาวรใต้ถุนสูง 5 ห้องเรียนแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2484 สมัยพระครูโฆษิตวิริยคุณ (แหวน วงศ์ทิม) เจ้าอาวาสองค์ต่อมาโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนงามไกรแก้วราษฎร์รังสรรค์” ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม” จนถึงปัจจุบัน ครั้งแรกโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี สังกัดกระทรวงธรรมการ ต่อมาได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย และโอนกลับมา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน มีลำดับความเป็นมาดังนี้

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ตราโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ปี พ.ศ. 2468 เปิดเรียนครั้งแรกในระดับ ป.1 – 4 สังกัดกระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. 2497 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอีก 1 ชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้น ป.5 แทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2506 ประกาศให้เป็นโรงเรียนศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7
ปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นภาคบังคับถึง ป.6
ปี พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงเรียนชุมชน
ปี พ.ศ. 2535 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาต่อจาก ป.6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2 ระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส
มีที่ดินของโรงเรียน พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ โดยวัดตะเคียนงามให้ยืมใช้ประมาณ 15 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง 36 ห้องเรียน มีอาคารประกอบ 13 หลัง ครู 34 คน ชาย 11 คน หญิง 23 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 3 คน นัีกการฯ 2 คน เปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับก่อนประถมศึกษา – อนุบาล 1 – อนุบาล 2 2. ระดับชั้นประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น – ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) – ช่วงชั้นที่ 2 (ป.3 – ป.6) 3. ระดับมัธยมศึกษา – ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

ปรัชญาโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
“เรียนสนุก สุขภาพดี มีปัญญา มารยาทงาม สืบสานสามัคคี สำนึกดีสู่ชุมชน”
วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
” คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน ฝึกฝนเทคโนโลยี วิถีชีวิตพอเพียง”

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 60 คน หญิง 46 คน รวมทั้งหมด 106 คน ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 199 คน หญิง 180 คน รวมทั้งหมด 379 คน ห้อง 13
มัธยมศึกษา ชาย 47 คน หญิง 40 คน รวมทั้งหมด 87 คน ห้อง 5
รวมทั้งหมด ชาย 306 คน หญิง 266 คน รวมทั้งหมด 572 คน ห้อง 22

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 23 คน รวมทั้งหมด 27 คน
นางอัญชลี สารสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรมหลวงชุมพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
ที่อยู่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 223 ม.2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์ :038661918
โทรสาร :038661918
อีเมล์ :admin@takien.ac.th
website : www.takien.ac.th
facebook :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ