โรงเรียนบ้านห้วงหิน จังหวัดระยอง (HUANGHIN SCHOOL)

โรงเรียนบ้านห้วงหิน จังหวัดระยอง (HUANGHIN SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 13:47, ชม: 482 ครั้ง

โรงเรียนบ้านห้วงหิน (HUANGHIN SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วงหิน
โรงเรียนบ้านห้วงหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิาร มีพื้นที่จำนวน 9 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสำรอง หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดกับบ้านห้วงจันทร์ หมู่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านเนินสะตอ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลชำฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดระยอง ประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแกลงประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 ประมาณ 14 กฺิโลเมตร ห่างจากเทศบาลตำบลบ้านนา ประมาณ 7 กิโลเมตร
โรงเรียนบ้านห้วงหินเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยการริเริ่มของนายบ่าย วิทยานุกรณ์ นายเทื้อน ผ่านด่าน นายถวิล พานทอง และพระถนอม โอภาโส
พร้อมด้วยประชาชนอีกหลายคนของหมู่บ้านห้วงหิน เมื่อแรกเปิดเรียนอาศัยศาลาวัดห้วงหิน เป็นที่ทำการเรียนการสอน โดยเปอดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 โดยการรับนักเรียนจากเกณฑ์การ
ศึกษาภาคบังคีบ มีครู 2 คน มีนักเรียน 116 คน โดยมีนายมังกร เจริญวงศ์ เป็นครูใหญ่

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านห้วงหิน
โรงเรียนบ้านห้วงหิน เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคูภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านห้วงหิน
” ปฺญญา นรานิ รตนิ คำแปล ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วงหิน

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 15 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 29 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา 48 ชาย คน หญิง 48 คน รวมทั้งหมด 96 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 63 คน หญิง 62 คน รวมทั้งหมด 125 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วงหิน
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมศักดิ์ ศักดิ์ติมงคล

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึก
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แกลง-บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านห้วงหิน
ที่อยู่โรงเรียนบ้านห้วงหิน หมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-916464
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ