โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด จังหวัดระยอง (Bantungked School)

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด จังหวัดระยอง (Bantungked School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 13:26, ชม: 718 ครั้ง

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด (Bantungked School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยนายเริ่ม เพียรดี ได้มอบศาลา ๑ หลัง และที่ดินจำนวนหนึ่งสำหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด” พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ มีครูทำการสอนครั้งแรก ๑ คน คือ นายสงวน ค้ำชู
ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ – ๓๘๙๑ – ๖๐๓๓ โทรสาร ๐ – ๓๘๙๑ – ๖๐๓๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มีเขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, และหมู่ที่ ๑๓ ข้อมูลนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๒๔ คน

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

ตราโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 31 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 43 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 108 คน หญิง 70 คน รวมทั้งหมด 178 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 55 คน หญิง 38 คน รวมทั้งหมด 93 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 194 คน หญิง 120 คน รวมทั้งหมด 314 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายมาโนช กุลนาแพง

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แกลงบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
ที่อยู่โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเค็ด ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-916033
โทรสาร 038-916033
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ