โรงเรียนวัดบ้านนา จังหวัดระยอง (Watbanna School)

โรงเรียนวัดบ้านนา จังหวัดระยอง (Watbanna School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 13:12, ชม: 657 ครั้ง

โรงเรียนวัดบ้านนา (Watbanna School)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านนา

โรงเรียนวัดบ้านนา

โรงเรียนวัดบ้านนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนวัดบ้านนา (บุญราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 29 ตาราง ปัจจุบันเปิดทำการ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4 , 10 , 12 ตำบลบ้านนา ประวัติโดยย่อ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยพระอธิการคงเป็นเจ้าอาวาส รูปแบบของอาคารเรียนเป็นเรือนทรงไทยมีระเบียง 4 ด้าน ขนาด 7 x 11 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2483 พระอธิการบุญ เจ้าอาวาส ได้รื้อถอนจากที่เดิมมาสร้างใหม่อยู่ทางทิศใต้ของอุโบสถ และในปี พ.ศ. 2501 ได้รับเงินจากทางราชการและเงินบริจาคจากชาวบ้านสร้างเป็นอาคาร ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน
โรงเรียนวัดบ้านนา (บุญราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียนและแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม มีคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอน 17 เครื่อง ใช้ในการบริหาร 1 เครื่อง

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบ้านนา
“นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนา มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญาโรงเรียนวัดบ้านนา
“พัฒนาคนด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านนา
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 16 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 36 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 31 คน หญิง 30 คน รวมทั้งหมด 61 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 47 คน หญิง 50 คน รวมทั้งหมด 97 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดบ้านนา
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
นายวิโรจน์ วิภาสมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แกลงบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดบ้านนา
ที่อยู่โรงเรียนวัดบ้านนา หมู่ที่ 1 ถนน บ้านนา-หนองแหวน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-674796
เว็บไซต์ :http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1021470053&Area_CODE=2102

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ