โรงเรียนวัดเนินเขาดิน (watnenkhaodin school)

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน (watnenkhaodin school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 10:04, ชม: 818 ครั้ง

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 

(watnenkhaodin school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2481 ในอดีตนั้นมีชื่อว่าโรงเรียนคลองปูน 2 (บ้านป่าเตียน) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดิน ของนายยอและนางเหม หิรัญ ดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 ในปี พ.ศ.2492 ได้ย้ายไปป่าเตียนมายังหมู่บ้านเขาดินโดยการบุกเบิกดำเนินการโดยกำนันเส็ง ปธานราษฎร์ได้ดำเนินการพัฒนาด้านการเรียนการสอน อาคารสถานที่และด้านต่างๆ ช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 620 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – ป.6 คณะครูอาจารย์ 28 คน โดยมี นายกิจจา จันทร์ดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
เป็น สถานศึกษาจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน มีคุณธรรม ธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและจัดการศึกษาแบบเรียน ร่วม

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 2

พันธกิจ / เป้าหมายโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๙. สนับสนุนให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและครูมีพอเพียง
๑๐. สนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๑. สนับสนุนให้ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
๑๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
๑๓. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
๑๔. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๑๖. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
๑๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๘. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
๑๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐาน ๘ ประการ

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 73 คน หญิง 65 คน รวมทั้งหมด 138 คน ห้อง 5
ประถมศึกษา ชาย 226 คน หญิง 237 คน รวมทั้งหมด 463 คน ห้อง 16
รวมทั้งหมด ชาย 299 คน หญิง 302 คน รวมทั้งหมด 601 คน ห้อง 21

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายกิจจา จันทร์ดี

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แกลงบรูพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ที่อยู่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ที่ 1 ถนนเขาดิน-เขาชะเมา บ้านเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-669002 โทรสาร : 038-669002
เว็บไซต์ : www.khd.ac.th
facebook : โรงเรียนวัดเนินเขาดิน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ