โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง (Wattungkwaigin school)

โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง (Wattungkwaigin school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 9:55, ชม: 651 ครั้ง

โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน

(Wattungkwaigin school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
ประวัติความเป็นมา โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยพระอธิการยิ้ม เจ้าอาวาสวัดทุ่งควายกิน และนายสอเจริญมี กำนันตำบลทุ่งควายกิน ได้เริ่มโดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนชั้น ป.1-ป.4 ต่อมาผู้ใหญ่บ้าน ครูและประชาชนได้ชื้อที่ดินและบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนถาวรและเปิดใช้เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน หมู่บ้านทุ่งควายกิน อดีตประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา เป็นครอบครัวแบบผสม ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันเป็นหย่อมๆ มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กลางหมู่บ้านมีทุ่งนาขนาดใหญ่เป็นที่เลี้ยงสัตว์(ควาย) ซึ่งที่นาดังกล่าวมีดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำประแสร์และคลองโพล้ ไหลผ่าน ชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่รอบๆ ที่นาดังกล่าว ชาวบ้านเลยเรียกว่า “ทุ่งควายกิน” และกลายมาเป็นชื่อตำบลทุ่งควายกินจนถึงปัจจุบัน

 

โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน

โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน2

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 17 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 32 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 42 คน หญิง 55 คน รวมทั้งหมด 97 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 59 คน หญิง 70 คน รวมทั้งหมด 129 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมบูรณ์ ทองมณี

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25 กันยายน 2469
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แกลงบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุ่งควายกิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
ที่อยู่โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-669511
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ