โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง (WATSARANARTTHAMMARAM SCHOOL)

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง (WATSARANARTTHAMMARAM SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 15:10, ชม: 1,051 ครั้ง

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 

(WATSARANARTTHAMMARAM SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นสถานศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในซอบสารนารถ 2 ถนนสุขุมวิท ในเขตชุมชนสารนารถ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 671-193, 674-795 โดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดระยอง มาทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 กม. และห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอแกลง ประมาณ 1 กม. สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายใต้การควบคุมกำกับและดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนครั้งแรก 130 คน โดยมีนายพร ภิญโญ เป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจากไม่มีฝาห้อง ขนาดพื้นที่ 8X28 เมตร พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากทางราชการและการบริจาค จากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนกระทั่งสามารถได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น อันดับ 3 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2517 ในสมัยของนายสำเภา ปรีชา เป็นครูใหญ่ ต่อจากนั้นก็ได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารที่มารับตำแหน่ง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อมาเป็นลำดับ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

 

9ikโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรสู่สากล

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ก่อนประถมศึกษา ชาย 86 หญิง 80 รวม 166 ห้อง 7
ประถมศึกษา ชาย 484 หญิง 407 รวม 891 ห้อง 28
รวมทั้งหมด ชาย 570 หญิง 487 รวม 1057 ห้อง 35

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 38 คน รวมทั้งหมด 48 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายยรรยง แก่นสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายศุภกิจ สตาภิรมย์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/05/2487
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองแกลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ที่อยู่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1193
โทรสาร. 0-3867-5088
อีเมล์. info@saranart.ac.th
website : www.saranart.ac.th

Facebook : โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ