โรงเรียนบ้านดอนสำราญ จังหวัดระยอง (bandonsamran school)อ

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ จังหวัดระยอง (bandonsamran school)อ

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 14:09, ชม: 618 ครั้ง

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ  

(bandonsamran school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ( ป.ร.ย. 153 ) เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เช่นเดียวกับวัดดอนสำราญต่อมาเมื่อได้มีการตัดถนนผ่านเป็นทางคมนาคม จึงได้มีการแบ่งเขตใหม่ตามแนวถนน โรงเรียนบ้านดอนสำราญจึงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และต่อมาเมื่อตำบลทางเกวียนได้แบ่งเขตใหม่โรงเรียนบ้านดอนสำราญได้อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทางเกวียนจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านดอนสำราญนี้ได้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยชาวบ้านดอนสำราญและคณะกรรมการศึกษาเป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ข. จำนวน 3 ห้องเรียนในเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาค จากนายเข้ม เสาวคนธ์จำนวน 6 ไร่ นายสยาม สุวรรณโชติ จำนวน 3 ไร่ และนายประเสริฐ สุวรรณโชติ จำนวน 1 ไร่ งบประมาณในการก่อสร้างได้รับจากทางราชการ จำนวน 35,000 บาท ประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคสมทบ จำนวน 25,000 บาทนายเสวต เปี่ยมพงษ์ศานต์ ( ส.ส.ระยอง ) บริจาค จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000บาท โดยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมสละแรงงานในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2514 ตั้งแต่ชั้น ป.1-4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 74 คน นายโกวิทย์ เขียวทรัพย์เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาคณะครูและกรรมการศึกษาได้ร่วมกันก่อสร้างเสาธงประจำโรงเรียนคิดเป็นมูลค่า 1,600 บาท ปี 2515 ได้งบประมาณจากสภาตำบลสร้างส้วมซึม 3 ที่นั่ง เป็นเงิน 3,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ( ด.ร. ) ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจากทางราชการดำเนินการทาสีใหม่และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.6 มีครูประจำการ 7 คน ครูจ้างสอน 1 คน นักการภารโรงชั่งคราว 1 คน นักเรียน 73 คน นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม เป็นผู้อำนวยการ นักเรียนในเขตบริการคือหมู่ 4,9 ตำบลทางเกวียน และหมู่ 9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ2

ขนาดของโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนสำราญเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งสิ้น 73 คน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 9 หญิง 5 รวม 14 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 21 หญิง 23 รวม 44 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 30 หญิง 28 รวม 58 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2512
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทางเกวียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านดอนสำราญ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนสำราญ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-010041
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ