โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จังหวัดระยอง (watpotong school)

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จังหวัดระยอง (watpotong school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 13:39, ชม: 756 ครั้ง

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (watpotong school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาโดยประชาชนในชุมชนร่วมกันก่อ ตั้ง โดยการนำของพระอธิการพัฒ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองพุทธาราม มีขุนเศรษฐศักดิ์โก (อิน) กำนันตำบลทางเกวียนเป็นหัวหน้า และราษฎรช่วยกันซ่อมแซมศาลาการเปรียญที่ชำรุดจนสำเร็จเรียบร้อยใช้การ ได้ พร้อมด้วยศาลาที่อยู่ใกล้เคียงอีก ๑ หลัง เป็นที่สำหรับเรียน รับนักเรียนได้ประมาณ ๒๐๐ คน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๕ ชื่อว่า “ประชาบาลตำบลทางเกวียน ๑”
ในระยะเวลา ต่อมา จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก สถานที่จึงคับแคบ ดังนั้นในปีพ.ศ. ๒๔๗๗ พระครูพจนโกศล (นวล จุลเจือ) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองและขุนเศรษฐศักดิ์โก พร้อมด้วยประชาชนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน ขนาด ๘ x ๓๖ เมตร แบบป.๒ ใต้ถุนโปร่ง ขนาด ๕ ห้องเรียน เครื่องบนไม้ยาง ฝาไม้ตะเคียน ประตูไม้กันเกรา หน้าต่างไม้ตะเคียน พื้นไม้ตะแบก หลังคามุงกระเบื้องเสาซิเมนต์แบบสี่เหลี่ยม สิ้นการก่อสร้างโดยทางการตั้งให้งบประมาณ ๖๐๐ บาท เงินประชาชนบริจาค ๑๑,๑๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑ ทางการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (นวลราษฎร์บำรุง)” และทำพิธีฉลองอาคารเรียนหลังนี้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ แล้วได้ย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนสถานที่ใหม่ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษาสำรอง และในปีต่อๆ มา ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ตามลำดับ แล้วยุบเลิก ป.๕ – ๖ ตามคำสั่งของแผนกธรรมการอำเภอแกลง ตามหนังสือที่ ๓๓๐ / ๒๔๘๐ ลว.๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๑๙ จึงขยายเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลายในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ตามลำดับ

 

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียนประถมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง” และในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนเป็น “พ.ท.” ตามหนังสือที่ ศธ ๑๔๕๕.๐๒/๖๗๒ ลว ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ และเปิดการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็กเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๙ ตามหนังสืออนุญาตที่ ศธ ๑๔๕๕.๐๑/๖๗๒ ลว ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ต่อมาเปลี่ยนการเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเป็นการสอนชั้นอนุบาล ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย17 หญิง10 รวม 27 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 44 หญิง 30 รวม 74 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 61 หญิง 40 รวม 101 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอาวุธ วัฒนศิริ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/09/2465
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองแกลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ที่อยู่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ถนนบ้านนา ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-671969
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ