โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง (Watnongkankrao School)

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง (Watnongkankrao School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 13:25, ชม: 1,402 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา

(Watnongkankrao School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
โรงเรียนบ้านหนองตะเกรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2482 อยู่หมู่ที่ 1 ต. ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองกันเกรา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 การเริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก โดยมีนายปุ่น บำรุง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร ได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว รูปทรงปั้นหยา มุงหลังคาจาก ขนาด 6×10 เมตร เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดเรียนเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2482 นายเขียว โสภณ ศึกษาการอำเภอแกลง เป็นผู้ทำพิธีเปิด โดยนายเจียน คำแหง เป็นครูใหญ่คนแรก นายฉลอม เจริญนาน เป็นครูน้อย นายเจียน คำแหง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2482 ทางราชการได้แต่งตั้งนายเสน่ห์ ชาญด้วยกิจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2483 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2483 ทางราชการได้ให้นายจรอง ศิริสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ 24 มกราคม 2484 อาคารเกิดชำรุดทรุดโทรมมากจนใช้งานไม่ได้ นายพันธ์ หัสรังค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านได้ช่วยกันสละทรัพย์ ที่ดิน แรงงาน อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 2 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร และได้ย้ายจากที่เดิมมาสร้างที่ใหม่ในที่ดินของนายตึ๋ง ขวัญยืน นายเหลือ พรานนคร นายหลอด สุทธิสถิต ซึ่งสถานที่ตั้งดังกล่าวเป็นสถานที่โรงเรียนในปัจจุบัน ในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนมีสาเหตุมาจากการคมนาคมไม่สะดวก เด็กนักเรียนต้องเดินทางข้ามหนองน้ำ ในฤดูฝนจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และสมัยนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยของบประมาณจากทางราชการมาก่อสร้าง ได้แก่อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.208/28และได้รับบริจาคอาคารเรียนจากธนาคารกรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งจนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2538 จึงได้ลาออกจากทางราชการ นายบุญเลิศ มัชฌิมา ได้มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 วันที่ 9 ตุลาคม 2544 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายศักรินทร์ สายัณห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการโดยใช้บริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน ให้คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารมากที่สุด และยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารงบประมาณแบบโปร่งใส ยึดหลักการทำงานเป็นทีม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยยึดแนวการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูประบบการบริหารงาน การปฏิรูปครูบุคลากร การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ปฏิรูประบบงบประมาณ เน้นให้ครูยึดการสอนเป็นหลักเอาใจใส่ต่อเด็ก มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การมอบทุนการศึกษา การแจกเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เน้นการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เช่น เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายการเรียนรู้จากโรงเรียนต่างๆ บริษัท ห้างร้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ ผู้นำทางชุมชน หน่วยราชการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษากับโรงเรียนวัดหนองกันเกรา โดยคณาจารย์ภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ นายวิรัช คารวะพิทยากุล และดร.สิทธิพันธ์ สิริรัตนชัย มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
โรงเรียนวัดหนองกันเกราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 24 ห้องเรียนมีนักเรียน 860 คน ข้าราชการครู 23 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 6 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างไม่พร้อม มีความขาดแคลนทุกๆ ด้าน เช่น ด้านครูบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อเทคโนโลยี และด้านงบประมาณ โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความคิดเห็นข้อเสนอแนะ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและเงินเพื่อจัดสร้างอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ การพัฒนางานวิชาการได้มีการจัดสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาครูโดยการศึกษาดูงาน และอบรม การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยโรงเรียนได้จัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ในด้านการจัดการเรียนการสอนครูและบุคลากรได้ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายทั้งด้าน ICT ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา นักเรียนกล้าแสดงออก และมีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีการบริหารงานแบบธรรมมาภิบาล และใช้การมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียน แต่ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนก็มีจุดด้อยที่ต้องพัฒนาต่อไปคือการขาดแคลนอัตรากำลังครูผู้สอน โรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยที่ตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงที่มีมลภาวะไม่ดี และยังขาดแคลนด้านอาคารเรียนอาคารประกอบอีกหลายอย่าง โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อปี การศึกษา 2547 และได้รับการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรจากท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประชาชน ให้ความร่วมมือบริจาคทรัพย์สินที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีความร่วมมือ ทางความคิดข้อคิดเห็น
ในปีการศึกษา 2549 ได้มีการพัฒนาการศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนจากการที่ครูเป็นผู้บอกความรู้มาเป็นผู้จัดการความรู้และผู้ชี้แนะให้นักเรียนค้นหาความรู้ แล้วมีการสรุปเป็นองค์ความรู้ มีการจัดห้องสมุด เพื่อเป็นหัวใจแห่งการศึกษาหาความรู้ จนโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเด็กชายกฤษฎา คำต่อตั้ง นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล รักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
“สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน”

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สืบสานความเป็นไทย มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
2) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
2) นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และแสวงหาความรู้
3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
4) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้
5) นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
6) นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
7) นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ก่อนประถมศึกษา ชาย 100 หญิง 101 รวม 201 ห้อง 8
ประถมศึกษา ชาย 318 หญิง 311 รวม 629 ห้อง 18
รวมทั้งหมด ชาย 418 หญิง 412 รวม 830 ห้อง 26

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 18 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายศักรินทร์ สายัณห์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
การเดินทาง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดชลบุรีและจันทบุรีได้
โทรศัพท์ : 038-671969
โทรสาร : 038-671969
website : www.nongkankrao.ac.th
facebook :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา

แผนผังโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

แผนผังโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ