โรงเรียนวัดเนินยาง จังหวัดระยอง (watnernyang school)

โรงเรียนวัดเนินยาง จังหวัดระยอง (watnernyang school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 14:42, ชม: 532 ครั้ง

โรงเรียนวัดเนินยาง (watnernyang school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดเนินยาง
โรงเรียนวัดเนินยางได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 โดย นายปัตร บัณฑิตย์วงศ์เป็นครูใหญ่คนแรก มีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งควายกิน 2 (วัดเนินยาง) มีครู 2 คน มีจำนวนนักเรียน 52 คน เป็นชาย 40 คน หญิง 12 คน ในวันเปิดเรียนครั้งแรกเรียนตามศาลาวัดบ้าง บนวัดบ้าง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีอาคารถาวรที่จะเป็นสถานที่เรียน ต่อมาพระอธิการเมธิน ขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนินยาง พร้อมด้วยชาวบ้านเนินยางได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยใช้แรงงานชาวบ้านพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดโดยชาวบ้าน ได้ช่วยกันไปตัดไม้ในป่ามาทำการก่อสร้างจนเสร็จ และทำการฉลองเปิดป้ายนามโรงเรียนในปี พ.ศ. 2484 โดยใช้ชื่อว่า “เมธีธรรมอุปการ ” ต่อมาได้เปลี่ยนครูใหญ่อีก 5 คน คือ นายพร ภิญโญ นายขีด จันทร์พราหมณ์ นายแจ้ง พรหมสุภา นายวินิจ สุขยืด นายอำภา ศิลปทอง จนถึงนายสำเภา ปรีชา เป็นครูใหญ่ อาคารเรียนหลังเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น เนื่องจากตัวปลวกขึ้นกัดกิน นายสำเภา ปรีชา กับพระเศก อสิลาสโก รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเนินยางพร้อมด้วยชาวบ้านและกรรมการการศึกษา ได้พร้อมใจกันรื้อหลังเก่าและก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยอาศัยแรงงานจากชาวบ้าน และทุนทรัพย์จากชาวบ้านร่วมกันสมทบกับเงินงบประมารของทางราชการอีก 15,000 บาท โดยปลูกสร้างแบบ ป. 1ข. ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน สำเร็จและทำการฉลองเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
พ.ศ.2553 ในปีเดียวกันได้ดำเนินการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เป็นศูนย์โภชนาการโรงเรียนวัดเนินยาง โดยรับบริจาคเงินงบประมาณเบื้องต้นจากบริษัทมิตซูมิชิ อิเล็คทริก ไทยออร์โต พลาร์ทเป็นเงิน 45,000 บาท เงินบริจาคจากบริษัทโชคนพรัตน์ เป็นเงิน 20,000 บาท เงินบริจาคจากชุมชน เป็นเงิน 165,000 บาท รวมทั้งสิ้น 230,000 บาท

โรงเรียนวัดเนินยาง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเนินยาง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 14 รวม 28 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 41 หญิง 57 รวม 98 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 55 หญิง 71 รวม 126 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดเนินยาง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสาคร เจริญกัลป์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 พฤษภาคม 2479
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรมหลวงชุมพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คลองปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเนินยาง
ที่อยู่โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 5 บ้านเนินยาง ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 038-661637
โทรสาร : 038-661637
อีเมล์ : watnernyang@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ