โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม จังหวัดระยอง (Bannoenmaihom School)

โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม จังหวัดระยอง (Bannoenmaihom School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 11:13, ชม: 788 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 

(Bannoenmaihom School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
ประวัติความเป็นมา บ้านเนินไม้หอมได้แยกมาจาก พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 มาเป็นหมู่ที่ 10ต.กระแสบน ในระยะแรก มีประชาชนอาศัยอยู่แค่ 60หลังคาเรือนปัจจุบันมีประมาณ 80กว่าหลังคาเรือนที่เรียกว่าบ้านเนินไม้หอม มีผู้เล่าว่าหมู่บ้านเนินไม้หอมตั้งอยู่เป็นเนินที่สูง และมีต้นไม้หอมขึ้นอยู่มาก จึงเรียกว่า บ้านเนินไม้หอม
โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ปีที่ 1-6โรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โรงเรียนเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ปัจจุบัน (พ.ศ.2555) มีนางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
ก่อนประถมศึกษา ชาย 3 หญิง 4 รวม7 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 14 รวม 26 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 15 หญิง 18 รวม 33 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 3 คน

โรงเรียน บ้านเนินไม้หอม

โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม

ตราโรงเรียน บ้านเนินไม้หอม

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10 บ้านเนินไม้หอม ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 

โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Facebook : noenmaihom

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ