โรงเรียนวัดกระเฉท จังหวัดระยอง (watkrachat school)

โรงเรียนวัดกระเฉท จังหวัดระยอง (watkrachat school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 01/10/2014, 0:31, ชม: 1,225 ครั้ง

โรงเรียนวัดกระเฉท (watkrachat school) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดกระเฉท
โรงเรียนวัดกระเฉทเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2438 โดยมีนายประสิทธ์ ฉันทมิตร เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนจนกระทั่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นสมัยที่นายมั่น กลิ่นสุวรรณ เป็นครูใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน 22,800 ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบคล้าย ป. 1 ข. คือยกพื้น 90 ซม. ไม่มีระเบียง หลังคามุงด้วยสังกะสี จำนวน 3 ห้องเป็นอาคารหลังแรก
ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง และต่อเติมชั้นล่างในปี พ.ศ. 2520
ในปี พ.ศ. 2524 ได้ทำการรื้นถอนอาคารหลังแรก และนำวัสดุที่ใช้ได้ไปทำการต่อเติมโรงฝึกงาน โรงอาหาร ตามแบบของกรมสามัญ
สร้างโรงรถนักเรียนโดยซื้อที่ดินจากนายสมเกียรติ ศรีสุทธิ์ จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2530 ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดขนาด 7 x 100 เมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์ภายในต่างๆ ตลอดจนจัดซื้อหนังสือเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
ในปี พ.ศ. 2532 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพยาบาลขนาด 4 x 6 เมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์ภายในต่างๆเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเช่นกัน

โรงเรียนวัดกระเฉท

โรงเรียนวัดกระเฉท2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดกระเฉท

ตราโรงเรียนวัดกระเฉท

ในปี พ.ศ. 2538
– ได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียนแบบ 017 ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง สิ้นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
– ได้ดำเนินการต่อเติมโรงฝึกงานให้เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สิ้นเงินทั้งสิ้น 224,337
– ได้ดำเนินการเทพื้นโรงฝึกงาน และสร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนสิ้นเงินทั้งสิ้น 41,227 บาท
– ได้ดำเนินการสร้างโรงจอดรถสำหรับครู สิ้นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการทุกรายการ
– ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล.สองชั้นแบบ 3 ห้องเรียนขนาด 8.40 เมตร ยาว 27 เมตร (ตามแบบ อบจ. รย. ) เป็นเงิน 1,995,000 บาท

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดกระเฉท
โรงเรียนวัดกระเฉทจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานทุกระดับโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกระจายอำนาจสู่ความเข้มแข็ง ประสานความร่วมมือคู่ชุมชน

พันธกิจโรงเรียนวัดกระเฉท
1.จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กระจายอำนาจสู่ความเข้มแข็ง
4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีในการจัดการศึกษา

เป้าหมายโรงเรียนวัดกระเฉท
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับชุมชนและ ภาคีในการจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดกระเฉท
ก่อนประถมศึกษา ชาย 24 หญิง 24 รวม 48 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 77 หญิง 55 รวม 132 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 101 หญิง 79 รวม 180 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกระเฉท
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายไพโรจน์ ห่อมณี

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดกระเฉท
ที่อยู่โรงเรียนวัดกระเฉท หมู่ที่ 1 ถนนหนองตะพาน-มาบข่า บ้านกระเฉท ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038010047
อีเมล์ : school_wat@hotmail.co.th
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ