โรงเรียนวัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร) จังหวัดระยอง  watmapkha school

โรงเรียนวัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร) จังหวัดระยอง watmapkha school

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 01/10/2014, 0:18, ชม: 1,658 ครั้ง

โรงเรียนวัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร) 

watmapkha school
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนครั้งแรก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2578 เปิดขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2539 มีที่ดินทั้งหมด 25 ไร่เศษ เป็นที่ดินของวัดมาบข่า 10 ไร่ เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาค 3 ครั้ง 15 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 7 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนวัดมาบข่า มีนักเรียนทั้งสิ้น 1099 คน จำแนกเป็นชาย 561 คน หญิง 5938 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย 2555) มีข้าราชการครูจำนวน 41 คน แยกเป็นชาย 13 คน หญิง 28 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดมาบข่า มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี บุคลากรมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดมาบข่า
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
๕. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๖. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม
๗. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้
๘. โรงเรียนมีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และทรัพยกรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนวัดมาบข่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร)

 

ตราโรงเรียนวัดมาบข่า

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดมาบข่า
ประถมศึกษา ชาย 360 หญิง 359 รวม 719 ห้อง 18
มัธยมต้น ชาย 170 หญิง 143 รวม 313 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 530 หญิง 502 รวม 1032 ห้อง 27

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดมาบข่า
จำนวน ชาย 15 คน หญิง 33 คน รวมทั้งหมด 48 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอารีย์ กอเซ็ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดมาบข่า
หมู่ที่ 5 บ้านวัดมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ (038) 636698
website : www.watmapkhaschool.ac.th

facebook : โรงเรียนวัดมาบข่า – มาบข่าวิทยาคาร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ