โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3  (nikomsangtonengjangwatrayong3 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 (nikomsangtonengjangwatrayong3 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 01/10/2014, 0:06, ชม: 1,444 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 

(nikomsangtonengjangwatrayong3 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ ตั้งอยู่เลขที่ 187/1 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2506 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปัจจุบันมี นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบพอเพียง

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.บริหารการจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ชุมชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
4.จัดการศึกษาโดยปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ก่อนประถมศึกษา ชาย 59 หญิง 42 รวม 101 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 156 หญิง 149 รวม 305 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 70 หญิง 58 รวม 128 ห้อง 4
รวมทั้งหมด ชาย 285 หญิง 249 รวม 534 ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
ที่อยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 351 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-897121
โทรสาร : 038897121
website : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ