โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 (nikomsangtonengjangwatrayong7 school)

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 (nikomsangtonengjangwatrayong7 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 23:54, ชม: 1,021 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 (nikomsangtonengjangwatrayong7 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ “สรศิลป์ราษฎร์บำรุง” เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕o๙ สร้างเป็นแบบอาคาร ป. ๑.ก ของกระทรวงศึกษาธิการ อาคารมีความกว้าง ๑o.oo ม จำนวน ๔ห้องเรียน ในที่ดินของโรงเรียนในขณะนั้นมี ๗๘ ไร่เป็นที่สงวนของ นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง อยู่ติดกับถนนสาย ๙ ซอย ๑๒ หน้าอาคารหันไปซอย ๑๒ พื้นที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ลาดชัน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นระเบียบและได้จัดให้เป็นชั้นๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก บ. อิตาเลียนไทย และคณะกรรมการการศึกษาได้ขอทางโรงเรียนใหม่โดยขอจากนายดี หรั่งฟัก นางปิ่น มั่นคง และนางกุหลาย มั่นคง เนื่องจากมีถนนสาย ๓๖ ตัดผ่านประกอบกับทางเข้าเดิมต้องเข้าซอย ๑๒ เป็นที่ต่ำมีลำห้วยไหลผ่านเวลาฝนตกนักเรียนไม่สามารถเดินทางผ่านได้
ในการก่อสร้างอาคารเรียนมี นายศรศิลป์ อภิวาท ผู้ปกครองนิคมเป็นประธานในการก่อสร้างพร้อมกับหัวหน้าเขตนิคม และประชาชนก่อสร้างโดยการพัฒนาเป็นหลักใหญ่ รวมค่าก่อสร้างประมาณ ๑๒,๘๒๖ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน ) เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕o๙ โดยยืมครูจากโรงเรียนนิคม ๔ คือนายเยื้อน พลายละหาร มาสอน เปิดสอนชั้น ป. ๑-๒ มีนักเรียนชาย ๒๗ คน นักเรียนหญิง ๓o คน รวม ๕๗ คน
ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๙๐๕ คน แบ่งเป็นชาย ๔๘๗ คน หญิง ๔๑๘ คน ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน ๔๒ คน

 

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน ผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม ร่วมสัมพันธ์ชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ก่อนประถมศึกษา ชาย 85 หญิง 90 รวม 175 ห้อง 6
ประถมศึกษา ชาย 288 หญิง 242 รวม 530 ห้อง 16
มัธยมต้น ชาย 118 หญิง 87 รวม 205 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 491 หญิง 416 รวม 910 ห้อง 28

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 26 คน รวมทั้งหมด 36 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายรังสรรค์ สุวรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
ที่อยู่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 หมู่ที่ 3 บ้านมะขามคู่ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-893358
โทรสาร : 038917142
อีเมล์ : info@nk7.ac.th
เว็บไซต์ : www.nk7.ac.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ