โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 (nikomsangtonengjangwatrayong9 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 (nikomsangtonengjangwatrayong9 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 23:13, ชม: 807 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 

(nikomsangtonengjangwatrayong9 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 038-010061 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ข้อมูลด้านการบริหาร ผู้บริหารชื่อ นางสาวสุทธินีย์ เรืองฤทธิ์ วุฒิทางการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ภายในปี 2558 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีมารยาทเหมาะสมตามความเป็นไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้ คู่ชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษานานาชาติ
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตโรงเรียน
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องมีความเป็นประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีและการใช้ภาษาในการสื่อสาร
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีใจรักด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
6.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการใช้เเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
9.จัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
10.ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน วัด ศิษย์เก่าและชุม่ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 20 รวม 46 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 52 หญิง 62 รวม 112 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 78 หญิง 80 รวม 158 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสุทธินีย์ เรืองฤทธิ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9
ที่อยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 หมู่ที่ 7 บ้านหลักร้อยซอย12 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-010061
website : http://202.143.190.116/schoolweb/nikom9/

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ