โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 (nikomsangtonengjangwatrayong6 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 (nikomsangtonengjangwatrayong6 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 23:01, ชม: 912 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 

(nikomsangtonengjangwatrayong6 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 (อร่ามวิทยา) ก่อตั้งโดยนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กรมประชาสงเคราะห์ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 08.9 ตารางวา เปิดทำการงานสอนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2508 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 มีนักเรียน 45 คน ครู 1 คน ต่อมาได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2510 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และในปี พ.ศ. 2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 7 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2531 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำขวัญโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6   “เรียนดี   สามัคคี   มีวินัย”

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
“นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา”

ปรัชญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
“คนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยคนคิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จึงต้องสร้างและพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6

พันธกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
๑. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณได้
๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน
๓. พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๕. พัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. โรงเรียนมีความเข็มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดคำนวณ การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์
๕. ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๗. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
๘. ส่งเสริมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน และกระบวนการนิเทศ ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๙. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 19 รวม 45 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 62 หญิง 50 รวม 112 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 88 หญิง 69 รวม 157 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอภิชัย ธิณทัพ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
ที่อยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 หมู่ที่ 130/2 หมู่ 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-897122
โทรสาร : 038-897122
อีเมล์ : nikom6@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://www.nikom6.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ