โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 (NIKOMSANGTONENGJANGWATRAYONG4 SCHOOL)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 (NIKOMSANGTONENGJANGWATRAYONG4 SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 20:10, ชม: 1,107 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

(NIKOMSANGTONENGJANGWATRAYONG4 SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2507 เสร็จเรียบร้อยเปิดทำการสอน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2507 งบประมาณในการสร้างอาคารได้รับจากกรมประชาสงเคราะห์ มอบให้นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองได้สละแรงงานช่วยสร้าง 1,000 แรง คิดเป็นค่าแรง 13,700 บาท และใช้วิธีการพัฒนา เช่น ทำเสาธง เกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ ไสไม้กระดาน เทคอนกรีต ตัวอาคารกว้าง 9 เมตร แบบ ป. 1 กึ่งอาคารขนาด 3 ห้องเรียน ประตูหน้าต่างยังไม่มี กระดานดำสองแผ่น ถังน้ำดื่ม 1 ถัง บ้านพักครู 1 หลัง โดยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ 15,000 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมดในวันเปิดเรียน 55 คน โรงเรียนนี้ทางนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองให้ชื่อว่า “โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เจริญราษฎร์รังสรรค์” โดยมีนายป้อม ดังก้อง เป็นครูใหญ่ตั้งแต่วันเปิดเรียน ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดชากผักกูด และนายแฉล้ม ศรีเมือง มาเป็นครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2508 มีนักเรียน 123 คน เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2510 ประชาชนได้บริจาคเงิน 4,680 บาท ต่ออาคารเรียนไปอีก 2 ห้องเรียน ไม่มีประตูและหน้าต่าง ส่วนค่าแรงนั้นประชาชนร่วมกันบริจาค รวมค่าแรงและอุปกรณ์เป็นเงิน 18,300 บาท

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

ตราโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4

ปรัชญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

สัญลักษณ์ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
กังหันลม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาที่ดำเนินไปอย่างธรรมชาติ บริสุทธิ์ มีความสมดล ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เป็นธรรมในระบบสังคม และการบริหารจัดการ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ก่อนประถมศึกษา ชาย 80 หญิง 72 รวม 152 ห้อง 5
ประถมศึกษา ชาย 224 หญิง 187 รวม 411 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 80 หญิง 75 รวม 155 ห้อง 4
รวมทั้งหมด ชาย 384 หญิง 334 รวม 718 ห้อง 21

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 29 คน รวมทั้งหมด 39 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ ซื่อกำเนิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางวารี ศิริรัตนอำพร

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 เลขที่ 753/6 หมู่ที่ 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร 038-893712
E-mail : nikhom44@hotmail.com
website : http://nikhom4.ac.th/
facebook :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ