โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5  (nikomsangtonengjangwatrayong5 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 (nikomsangtonengjangwatrayong5 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 15:55, ชม: 965 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 

(nikomsangtonengjangwatrayong5 school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
ประวัติการก่อตั้งโดยสังเขป
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2507 โดยนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กรมประชาสังเคราะห์ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จ ขนาด 3 ห้องเรียน โดย มีฝา 3 ด้าน ไม่มีพื้น ไม่มีฝาด้านหน้า พร้อมบ้านพักครูแบบกรมประชาสัมพันธ์ 1 หลัง ในปีแรกเปิดสอน ชั้น ป.1-ป.2 มีครูใหญ่คนแรก ชื่อ นายหอม สุขศิริมัช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ
ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 มีขนาดพื้นที่ 34 ไร่ หมายเลข โทรศัพท์ 038- 877100 โทรสาร 038-606258 มีอาคารเรียน 3 หลัง 18 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง 8 ที่นั่ง เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 560 คน ครู 21 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คนเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน ภารโรงอัตราจ้างรายเดือน 1 คน

พันธกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.บนพื้นฐานความเป็นไทย
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
6.วิชาชีพ มีความเป็นสากล ก้าวทันเทคโนโลยี
7.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
8.ร่วมกับท้องถิ่นสร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
3. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
5. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
ก่อนประถมศึกษา ชาย 50 หญิง 34 รวม 84 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 159 หญิง 154 รวม 313 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 77 หญิง 64 รวม 141 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 286 หญิง 252 รวม 538 ห้อง 22

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 15 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายวรา งามเสงี่ยม

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
ที่อยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 หมู่ที่ 4 ถนนสาย9 บ้านหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-606213
โทรสาร : 038606258
email :nikomrayong5@gmail.com
website : http://nikomrayong5.ac.th/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ