โรงเรียนบ้านหนองไร่ จังหวัดระยอง  (BANNONGRAI SCHOOL)

โรงเรียนบ้านหนองไร่ จังหวัดระยอง (BANNONGRAI SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 2:45, ชม: 1,100 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไร่ 

(BANNONGRAI SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไร่
โรงเรียนบ้านหนองไร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2 512 โดยมีนายวีกิจ สุโรจน์วัฒนกุล เป็นผู้อุปการะโรงเรียน มอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาดห้องเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 27 เมตร ยกพื้นสูง 1 เมตร จำนวน 1 หลัง
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองไร่ มีเนื้อที่ 18 ไร่ จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง (จำนวน 13 ห้องเรียน) และ อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง มีนักเรียน 139 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554) ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 6 คน ครูอัตราจ้าง 2 คนนักการภารโรง 1 คน และพี่เลี้ยงเด็กจากงบประมาณของโรงเรียน 1 คน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง 8 คน และปัจจุบันมี นายอนนท์ โอนนอก เป็นผู้บริหารโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองไร่
จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนากระบวนการคิด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้สู่คุณธรรม สร้างทักษะคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองไร่
ความรู้ดี ความสามารถดี มีคุณธรรม

พันธกิจโรงเรียนบ้านหนองไร่
จัดปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้ เป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านหนองไร่
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่านและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีทักษะในการจัดการศึกษาและก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไร่
ก่อนประถมศึกษา ชาย 10 หญิง 6 รวม 16 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 53 หญิง 62 รวม 115 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 63 หญิง 68 รวม 131 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองไร่
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอนนท์ โอนนอก

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดงพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองไร่
ที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไร่ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0861444338
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ