โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จังหวัดระยอง (Banbuengtata School)

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จังหวัดระยอง (Banbuengtata School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 2:33, ชม: 1,161 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า (Banbuengtata School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
หมู่บ้านบึงตาต้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนปี พ.ศ. 2500 ได้มีประชาชนจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ป่า ทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง และสร้างบ้านเรือน ต่อมาประชากรมีจำนวนมากขึ้น เด็กในวัยเรียนไม่มีที่เรียนหนังสือตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ นายผัน พฤกษชาติ ขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ได้รวบรวมทุนทรัพย์ และวัสดุช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร ขึ้น 1 หลัง และขอเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2509 ขึ้นทะเบียนโรงเรียนลำดับที่ 139 มีอักษรย่อโรงเรียนว่า “ บ.ต. ” ปีการศึกษา 2514 ขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2524 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
ก่อนประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 18 รวม 32 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 61 หญิง 65 รวม 126 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 40 หญิง 39 รวม 79 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 115 หญิง 122 รวม 237 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 17 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพีรวัส ก้องกำไก

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 มิถุนายน 2509
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หมู่ที่ 2 ถนนคลองน้ำแดง – บึงตาต้า บ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-618369
โทรสาร : 038618369
อีเมล์ : banbuengtatas@gmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ