โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง จังหวัดระยอง (khoanklongsong school)

โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง จังหวัดระยอง (khoanklongsong school)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 2:19, ชม: 1,528 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง

(khoanklongsong school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
โรงเรียนหมู่บ้านเขาคลองซอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน 21 ไร่ 3 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2523 อาคารต่างๆ ประกอบด้วย อาคารเรียน ป. 1 ก จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
อาคารแบบ 104 / 26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารบริจาค) จำนวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205 / 26 จำนวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์แบบ อบต. จำนวน 1 หลัง
ส้วมจำนวน 2 หลัง จำนวน 8 ที่นั่ง
ปัจจุบันโรงเรียนหมู่บ้านเขาคลองซอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน จำแนกเป็นชาย 44 คน หญิง 28 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556) มีข้าราชการครู จำนวน 3 คน แยกเป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน โดยมีนายสมปอง ชินตะวัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ผลิตผลได้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ดำเนินชีวีด้วยความพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดการศึกษาภาคบังคับ ( ป.6 ) ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 9 หญิง 4 รวม 13 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 17 รวม 43 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 35 หญิง 21 รวม 56 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 1 คน รวมทั้งหมด 4 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมปอง ชินตะวัน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2 มิ.ย 2523
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สพป.ระยอง เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กม.

โรงเรียนบ้าน เขาคลองซอง

โรงเรียนบ้าน เขาคลองซอง2

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-010007
อีเมล์ : kksrayong1@hotmail.com
website : http://202.143.190.116/schoolweb/kks/
facebook : โรงเรียนบ้าน เขาคลองซอง 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ