โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จังหวัดระยอง (Ban Klongnamdaeng School)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จังหวัดระยอง (Ban Klongnamdaeng School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 2:07, ชม: 1,049 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง  

(Ban Klongnamdaeng School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยความร่วมมือของราษฎรในหมู่บ้าน มี นายถนอม เขียวเล็ก นายถวิล นวลรัตน์ นายแช่ม ชิดประเสริฐ เป็นแกนนำ และขอรับบริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ จากนายสวัสดิ์ ประดับผล ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ขนาด 2 ห้องเรียน โดยใช้เงินบริจาคจากราษฎรเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปี พ.ศ. 2555 มีอายุ 47 ปี

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
“โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
นำชุมชนร่วมจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน”
“Banklongnamdang School education to develop students to be eager to learn. Coupled morality.And community education. Development of technology for learning and teaching.”
พันธกิจโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
1.พัฒนาเด็กปฐมวัย บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
2.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักในการแสวงหาความรู้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีต่างๆในการแสวงหาความรู
5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
6.ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง

โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง2

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
1 .เด็กปฐมวัยได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตาม ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรักในการแสวงหาความรู้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
3.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน/นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีต่างๆในการแสวงหาความรู้
5.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
6.โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 28 หญิง 8 รวม 36 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 51 หญิง 41 รวม 92 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 79 หญิง 49 รวม 128 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : มกราคม 2509
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดงพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-020506
website : http://202.143.190.116/schoolweb/Banklongnamdang

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ