โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย จังหวัดระยอง (Ban Mormui School)

โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย จังหวัดระยอง (Ban Mormui School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 1:46, ชม: 1,043 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย(Ban Mormui School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 มีพื้นที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 อาคารต่างๆประกอบด้วย อาคารเรียนป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารสปช.102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง และอาคารห้องสมุด 1 หลัง

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ยจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุภาพอ่อนน้อม ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมประสาน การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
1. จัดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ส่งเสริมมารยาทนักเรียนให้เป็นคนสุภาพอ่อน้อม ยิ้มง่ายไหว้สวย
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 13 หญิง 16 รวม 29 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 51 หญิง 44 รวม 95 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 64 หญิง 60รวม 124 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางขวัญเรือน เสรารมย์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 ก.ค.2519
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 26/4 ม.3 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-010008
โทรสาร : 038-010008
อีเมล์ : wipada_mormui@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ