โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 (Nicomsangtonangchangwatrayong13 School)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 (Nicomsangtonangchangwatrayong13 School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 1:28, ชม: 786 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 

(Nicomsangtonangchangwatrayong13 School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ด้วยความร่วมมือจากนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับไปดำเนินการ ปี 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2547 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นที่มีประสิทธิภาพภายในปี 2556
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความรู้ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
ก่อนประถมศึกษา ชาย 3 หญิง 2 รวม 5 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 19 รวม 33 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 17 หญิง 21 รวม 38 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 4 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปกาสิต โภคพลากรณ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/05/2521
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่น้ำคู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 50หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนาผัง 2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-637723
โทรสาร : 038-637723
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ