โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 (nikomsangtoneang 10 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 (nikomsangtoneang 10 school)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 1:19, ชม: 1,026 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 

(nikomsangtoneang 10 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑๐ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๑-๐๐๐๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ และ หมู่ที่๗ บ้านวังประดู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ – งาน ๕๕ ตารางวา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑๐ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ติดถนนสายที่22 บ้านมาบเตย-แม่น้ำคู้ – วังประดู่ อยู่ห่างจากอำเภอปลวกแดง ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๓๐ ไร่ ๕๕ ตารางวา ได้รับจากกรมประชาสงค์ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ เปิดเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ มีนายพจน์ นิลวงศ์ เป็นครูใหญ่ มีอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันจัดทำเป็นโรงอาหาร และส้วมจำนวน ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง ส่วนอาคารเรียนแบบกรมประชาสงเคราะห์สร้างให้จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เป็นโรงเรียนหลักเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ยุบรวมโรงเรียนวังประดู่มาเรียนร่วม และในปีนี้ได้รับงบสนับสนุนจากคณะนิสิตเก่าวิศวจุฬา รุ่นปี 2538ได้บริจาค เงินจำนวน ๖๘๕,๐๐๐ บาทและโรงเรียนได้สนับสนุนเพิ่มจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนจนแล้วเสร็จ ได้เงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท และทางบริษัท SCG ได้ต่อเติมห้องปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑๐ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๙ คน จำแนกเป็นชาย ๕๕ คน หญิง ๕๙ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๔ คน แยกเป็นชาย ๑ คน หญิง ๓ คน ครุอัตราจ้างธุรการ จำนวน ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ คน พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ คน โดยมีนายไพรัตน์ พานิชย์ เป็นผู้บริหาร

อักษรย่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
น.ค.10

สีประจำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ชมพู – ฟ้า

คำขวัญของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑๐ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงตนตามวิถีไทย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส ชุมชนให้ความร่วมมือ

พันธกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. มีทักษะทางวิชาการและมีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร
3. มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามหลักธรรมที่พึงประสงค์
4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผู้เรียนมีความสำนึกในความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามวิถีไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
ก่อนประถมศึกษา ชาย 13 หญิง 12 รวม 25 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 43 หญิง 34 รวม 77 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 56 หญิง 46 รวม 102 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
จำนวน ชาย 9 คน หญิง 29 คน รวมทั้งหมด 38 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอำนวย ศิริแพทย์

สถานที่ติดต่อบุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-027982
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ