โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 (NIKOMSANGTONANGCHANGWATRAYONG8 SCHOOL)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 (NIKOMSANGTONANGCHANGWATRAYONG8 SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 1:05, ชม: 1,360 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 

(NIKOMSANGTONANGCHANGWATRAYONG8 SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ชื่อเดิมคือ “วิทยาราษฎร์บำรุง” เดิมโรงเรียนเป็นของกรมประชาสงเคราะห์ มีเนื้อที่ 16 ไร่ เดิมเป็นป่า เมื่อกรมประชาสงเคราะห์อนุมัติให้ใช้สถานที่ได้ ประชาชนจึงร่วมกันถากถางป่าและปรับพื้นที่ให้เสมอเพื่อสร้างโรงเรียน ได้ดำเนินการโดยการนำของนายศรศิลป อภิวาท ผู้ปกครองนิคม โดยสร้างเป็นอาการแบบ ป.1จ. จำนวน 7 ห้องเรียน โดยมิได้เทพื้นหรือกั้นฝาแต่อย่างใด เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้น ป.1-ป.2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน มีนางอัมพร ผลบุญ เป็นผู้สอนแต่เพียงผู้เดียว
ปีการศึกษา 2513 กรมประชาสงเคราะห์ได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้หมายเลขประจำโรงเรียน คือ ป.ร.ย.155 ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2534 ได้เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2541
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) จากคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษา ต้อนต้น

 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

ตราโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ส่งเสริมประชาธิปไตย สืบสานความเป็นไทย สุขภาพดีมีความสุข และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาหลักสูตรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน

เป้าประสงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
ก่อนประถมศึกษา ชาย 35 หญิง 32 รวม 67 ห้อง2
ประถมศึกษา ชาย 237 หญิง 234 รวม 471 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 111 หญิง 93 รวม 204 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 383 หญิง 359 รวม 742 ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 18 คน รวมทั้งหมด 28 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมยศ เวชชิรารัตน์

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-913135
โทรสาร : 038-913135
E-mail : nikhom_8@hotmail.com
website : http://202.143.190.116/schoolweb/nikom8/
Facebook :โรงเรียนนิคมฯ แปด จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ