โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง (BANMAENUMKOO SCHOOL)

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง (BANMAENUMKOO SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 0:29, ชม: 885 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 

(BANMAENUMKOO SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 14 วา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนรวม 99 คน ครู 5 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน (โดยใช้อัตราช่วยราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1)
มีอาคารเรียนแบบ 017 (ต่อข้าง) จำนวน 1 หลัง ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง
และห้องพิเศษ 3 ห้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ห้อง
หมู่บ้านในเขตบริการมีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำคู้ เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำการเกษตรกรรม และค้าขาย การคมนาคมถนนหนทางสะดวกแต่ไม่มีรถโดยสารประจำทาง
ระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐพอใช้

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ภายในปีการศึกษา 2551โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ
3.ให้ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ก่อนประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 11 รวม 23 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 34 หญิง 30 รวม 64 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 46 หญิง 41 รวม 87 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/05/2501
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดงพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่น้ำคู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่น้ำคู้ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 038-913002
โทรสาร : 038-913002
อีเมล์ : maenumkoo@gmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ