โรงเรียนบ้านสะพานสี่ จังหวัดระยอง (Bansaphansee School)

โรงเรียนบ้านสะพานสี่ จังหวัดระยอง (Bansaphansee School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 23:32, ชม: 1,927 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสะพานสี่ (Bansaphansee School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านสะพานสี่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ จัดตั้งโดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ซื้อที่ดิน 10 ไร่ และจัดหาอุปกรณ์การเรียนไว้พร้อม มีนายทินกร มัทนารมยกิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านมาบยางพร ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2519 และได้ส่ง นายประสิทธิ์ พูลผล ครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร มาทำการสอนเป็นคนแรก โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปี พ.ศ. 2521 เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ มีนายทินกร มัทนารมยกิจ เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานั้นเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 71 คน ครู 3 คน
ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 105/29 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 1 หลัง อาคารอนุบาล 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 4 หลัง มีนักเรียน 224 คน ข้าราชการครู 8 คน ครูจ้างสอน 2 คน ภารโรง 1 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านสะพานสี่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่จัดการศึกษาอาศัยหลักการมีส่วนร่วม เน้นการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนบ้านสะพานสี่2

โรงเรียนบ้านสะพานสี่

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านสะพานสี่

 

โรงเรียนบ้านสะพานสี่

พันธกิจโรงเรียนบ้านสะพานสี่
1.พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองดี
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผู้เรียนและบุคลากรในทุกด้าน
4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในโรงเรียนให้มีคุณภาพร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

เป้าประสงค์หลัก / จุดเน้นของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
1. นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ชุมชนองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่
ประถมศึกษา ชาย 42 หญิง 25 รวม 67 ห้อง 3
มัธยมต้น ชาย 126 หญิง 118 รวม 244 ห้อง 4
รวมทั้งหมด ชาย 168 หญิง 143 รวม 311 ห้อง 7

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสะพานสี่
จำนวน ชาย 8 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 17 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวิสูตร ชลนิธี

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสะพานสี่
ที่อยู่โรงเรียนบ้านสะพานสี่ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านสะพานสี่ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21140
โทรศัพท์ : 038-891449
โทรสาร : 038891449
อีเมล์ : Bansaphansee@gmail.com
เว็บไซต์ : www.Bansaphansee.ac.th
Facebook :โรงเรียนบ้านสะพานสี่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ