โรงเรียนบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง (pluakdaeng school)

โรงเรียนบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง (pluakdaeng school)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 22:46, ชม: 1,446 ครั้ง

โรงเรียนบ้านปลวกแดง (pluakdaeng school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านปลวกแดง
โรงเรียนบ้านปลวกแดงดำเนินการสอนครั้งแรกเป็นการชั่วคราวที่ศาลาวัดปลวกแดง วันที่ 15 พฤษภาคม 2505 ชาวบ้านได้จ้าง นายสายดิน งามเสมอ เป็นครูจ้างสอน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนและส่ง นายไข่ สิทธิศักดิ์ มารักษาการแทนครูใหญ่

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปลวกแดง
โรงเรียนบ้านปลวกแดงเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านปลวกแดง

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปลวกแดง

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปลวกแดง
1. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยในตนเอง รักสถาบันรับผิดชอบสังคม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกรักกีฬา ศิลปะ ดนตรีหรือนาฏศิลป์ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และปลอดสารเสพติด
8. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการแสวงหาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความชำนาญเฉพาะด้าน
11. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเสียสละ มุ่งมั่น รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความเป็นไทย
12. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

คำขวัญโรงเรียนบ้านปลวกแดง
มีวินัย วิชาเด่อน เน้นคุณธรรม นำชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปลวกแดง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 59 หญิง 56 รวม 115 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 531 หญิง 454 รวม 985 ห้อง 24
รวมทั้งหมด ชาย 591 หญิง 81 รวม 510 ห้อง 28

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปลวกแดง
จำนวน ชาย 14 คน หญิง 22 คน รวมทั้งหมด 38 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านปลวกแดง
หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-659006
โทรสาร : 038-659006
website : data.bopp-obec.info

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ