โรงเรียนวัดหนองกรับ จังหวัดระยอง (WATNONGKRAB SCHOOL)

โรงเรียนวัดหนองกรับ จังหวัดระยอง (WATNONGKRAB SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 11:27, ชม: 772 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองกรับ  

(WATNONGKRAB SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดหนองกรับ
โรงเรียนวัดหนองกรับ เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาร2” เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2497 ในชั้นเตรียมประถมถึงชั้น ป.4 โดยมีนายกมล ชัยจินดา เป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูเกลี้ยง ธม มถีโย เจ้าอาวาสวัดหนองกรับ ลำดับที่ 9 ให้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียนเริ่มแรก
ต่อมาปี พ.ศ.2484 พระครูเกลี้ยง ได้ยกที่ดินให้สร้างโรงเรียนจำนวน 2 ไร่ โดยทางราชการกำหนดให้สร้างแบบ ป.2ค. จำนวน 3 ห้องเรียน มีมุขหน้า และให้งบประมาณ 800 บาท พระครูเกลี้ยงร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านได้ร่มมือกันจัดหาเงิน วัสดุและแรงงานในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 7,552 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จใช้ทำการสอนปี พ.ศ.2485 สิ้นเงิน 8,352 บาท
ในปี พ.ศ.2493 โรงเรียนได้ถูกวาตภัยเสียหายมาก เสาคอนกรีตหักและแตกร้าว จำนวน 30 ต้น พระครูเกลี้ยง พร้อมด้วยนายเสีย น คิดประดับ กำนันตำบลละหาร นายอุทัย วงศ์ลิขิต ครูใหญ่และประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันจัดหาเสาไม้เนื้อแข็งมาเปลี่ยนและค้ำ จุ้นเสริมแทนเสาคอนกรีตทุกต้น ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณช่วยในการซ่อมแซม เป็นเงิน 1,080 บาทและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวัดหนองกรับ” (วงศ์สาขาประชานุวรรตน์) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปี พ.ศ.2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 100,00 บาท สร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียนแทนหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากและอาคารเดิมได้รับอนุญาต ให้รื้อถอนในปี พ.ศ.2515 และในปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 017 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 110,000 บาท รวมเป็น 8 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 017 อีก 6 ห้องเรียน รวมเป็น 14 ห้องเรียน
อนึ่งในระหว่า ปี พ.ศ.2513 – 2517 นายอุทัย วงค์ลิขิต ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูและประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมจัดหาเงินได้ 16,500 บาท ซื้อที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
โรงเรียนวัดหนองกรับ (วงศ์สาขาประชานุวรรตน์) ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ติดถนนหลวงสาย 3138 (บ้านค่าย-บ้านบึง) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนวัดหนองกรับ

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดหนองกรับ
สอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองกรับ
1. พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติและปลอดภัย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกรับ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 16 หญิง 19 รวม 35 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 69 หญิง 64 รวม 133 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 39 หญิง 31 รวม 70 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 124 หญิง 114 รวม 238 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกรับ
จำนวน ชาย 3   คน หญิง 11  คน รวมทั้งหมด 14  คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ว่าที่ ร.ต.สีหนาท ดวงตาทิพย์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดหนองกรับ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-961266
โทรสาร : 038961483
website :data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียนวัดหนองกรับ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ