โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จังหวัดระยอง (banmabphawai school)

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จังหวัดระยอง (banmabphawai school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 11:14, ชม: 590 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย

(banmabphawai school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายเริ่มการก่อสร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2512 โดยนายถนอม พัทธเสมา ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 300 ตารางวา และมีชาวบ้านบ้านมาบป่าหวาย ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นค่าวัสดุ และค่าแรงงานในการก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2512 รวมเวลาก่อสร้าง 45วัน เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ พื้นคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน ได้เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2512โดยนายสมหวัง จูตะกานนท์ นายอำเภอบ้านค่าย โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนวัดหนองกรับ มีนายอุทัย วงศ์ลิขิต เป็นครูใหญ่ เปิดสอน 2 ชั้นเรียน ในปี พ.ศ. 2512 เปิดเป็นเอกเทศ โดยมีนายกมล เมฆโหรา ตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนวัดหนองกรับ รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับแต่งตั้งตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 และดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2551 และนายเทียนชัย ทรงบัณฑิตย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนในปี พ.ศ 2554 สร้างอาคารรวมน้ำใจ และเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2555 ต่อมาว่าที่ร้อยสีหนาท ดวงตาทิพย์ ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย มีนักเรียนทั้งสิ้น 152 คน จำแนกเป็นชาย 84 คน หญิง 68 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2555) มีข้าราชการครู จำนวน 9 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 5 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูภาษาถิ่น – คน และครูพี่เลี้ยง – คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร มุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้พัฒนาตนเป็นพลโลก ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 17 รวม 43 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 62 หญิง 49 รวม 111 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 88 หญิง 66 รวม 154 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ว่าที่ ร.ต.สีหนาท ดวงตาทิพย์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.
สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านป่าหวาย ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-618368
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ