โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล) จังหวัดระยอง watkasae school

โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล) จังหวัดระยอง watkasae school

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 29/09/2014, 9:48, ชม: 773 ครั้ง

โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล) 

watkasae school

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
ก่อนเปิดโรงเรียนวัดกะแสอย่างเป็นทางการ ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนราษฎร์ก่อนโดยใช้กุฎิพระเป็นสถานที่เรียน นักเรียนจ้างครูสอนเองจะเกี่ยวข้องกับทางราชการอย่างไรบ้างไม่มีหลักฐานปรากฎ
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2477 ได้เปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล อาศัยศาลาการเปรียญของวัดกระแสร์บนเป็นสถานที่เรียน มีนายเสมียน บุญเหลือ เป็นครูใหญ่คนแรก เวลาล่วงเลยมาประมาณปี พ.ศ.2484 ท่านเจ้าอาวาสวัดกระแสร์บนในขณะนั้น คือ พระอธิการปฐม บุญช่วย ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น แต่ยังไม่สำเร็จได้ลาสิกขาเสียก่อน พระครูโสภณสังฆการ (สวัสดิ์ บุญช่วย) ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนสำเร็จ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ลักษณะรูปตัว L สิ้นค่าก่อสร้าง 125,094.45 บาท (งบราชการ 36,000 บาท) และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499 โดยนายเขียว โสภณ ศึกษาธิการ จังหวัดระยอง นายประเสริฐ รัตนารมย์ นายอำเภอแกลงผู้อ่านรายงาน นายเสมียน บุญเหลือ เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดกะแส (สวัสดิ์มิตรอนุกูล) ลำดับเลขที่ของโรงเรียน ป.ร.ย.36

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

เอกลักษณ์โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนวัดกะแส2

โรงเรียนวัดกะแส

 

 

 

พันธกิจ(ปฐมวัย)โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล) มีพันธกิจดังนี้
1. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล) มีพันธกิจดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามรถในกาคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดตามกฎกระทรวง
13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
15. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 23 หญิง 27 รวม 50 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 59 หญิง 52 รวม 111 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 82 หญิง 79 รวม 161 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 13 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสุเทพ ศรีสุทธิ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดกะแส(สวัสดิ์มิตรอนุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์ : 038-618565
website : www.watkasae.com
facebook :โรงเรียนวัดกะแส – สวัสดิ์มิตรอนุกูล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ