โรงเรียนวัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง (Watpathummawas School)

โรงเรียนวัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง (Watpathummawas School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 28/09/2014, 23:33, ชม: 863 ครั้ง

โรงเรียนวัดปทุมาวาส

(Watpathummawas School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดปทุมาวาส
โรงเรียนวัดปทุมาวาสได้ทำการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยกันสร้างขึ้นตามแบบ ป.๑ ข เปิดทำการสอนได้ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มี นายเหงียม แสงอ่อน เป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนวัดละหาร ตามความสมัครใจของราษฎรมาเข้าเรียน นายแถม ยินดีสุข นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิด ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านหัวชวด และวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ นายสงัด บุญโนทก ศึกษาธิการอำเภอ บ้านค่ายประชุมราษฎร เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดหัวชวด ตามชื่อของวัดที่สร้างขึ้น พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนขยายถึงชั้น ป.๗ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดปทุมาวาส ตามชื่อของวัดที่เปลี่ยนไป พ.ศ. ๒๕๓๓ นายอนุสิทธิ์ สมัยพัฒนา กำนันตำบลหนองบัว ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินให้โรงเรียนจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสุวิทย์ เรืองฤทธิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ ๙ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ สุทธิ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดปทุมาวาส
มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตระหนักถึง การเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม

พันธกิจโรงเรียนวัดปทุมาวาส
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 – ม.3) อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนวัดปทุมาวาส2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดปทุมาวาส

โรงเรียนวัดปทุมาวาส

 

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดปทุมาวาส
1. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
2. นักเรียนต้องมีสุขภาพกายใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนที่จบการศึกษาต้องสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
4. นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนต้องผ่านการประเมินของ สมศ.
6. โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมาวาส
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 8 รวม 19 ห้อง 2
ประถมศึกษาศึกษา ชาย 79 หญิง 82 รวม 161 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 32 หญิง 37 รวม 69 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 150 หญิง 147 รวม 297 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดปทุมาวาส
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชาญวิทย์ สุทธิ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดปทุมาวาส
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวชวด ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-646429
website :http://202.143.190.116/schoolweb/PTW04125224/

Facebook : โรงเรียนวัดปทุมาวาส

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ