โรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง (watkohe school)

โรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง (watkohe school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 18:38, ชม: 961 ครั้ง

โรงเรียนวัดเกาะ(watkohe school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) เริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2468 โดยขุนอุทัยธาดา นายอำเภอบ้านค่าย ตอนแรกอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาสร้างอาคารเรียนแบบ ค จำนวน 3 ห้องเรียน มีหน้ามุข ด้วยเงินงบประมาณและการบริจาคของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาพระอธิการกริ่ม เมื่อแล้วเสร็จจึงย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่แห่งนี้ และมีการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนอาคารประกอบอีกเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของชุมชน รูปแบบอาคารที่ปรับปรุงเช่น แบบ ค7 , แบบ 008, แบบ 017 สร้างส้วมขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย หอพระ ห้องสหกรณ์ ห้องประกอบอาหารกลางวัน ชาวชุมชนท้องถิ่นร่วมกันบริจาคเงินสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนเพราะถนนเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) มีอาคารเรียน 3 หลัง ในปีการศึกษา 2550 ได้ยุบชั้นอนุบาล และเปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จนถึงปัจจุบัน นางชูใจ กุญแจทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกำพล)เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานโดย

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเกาะตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเกาะ

พันธกิจโรงเรียนวัดเกาะ
1. จัดการศึกษาให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะ
ประถมศึกษาศึกษา ชาย 69 หญิง 76 รวม 145 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 69 หญิง 76 รวม 145 ห้อง 6

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเกาะ
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 14 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางกิริยา พรหมสวัสดิ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเกาะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเกาะ ตำบล หนองตะพาน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-875218
อีเมล์ : jasdapa@hotmail.co.th
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ