โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง (BANKHAI SCHOOL)

โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง (BANKHAI SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 14:25, ชม: 3,358 ครั้ง

โรงเรียนบ้านค่าย(BANKHAI SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติ โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านค่าย ตั้งอยู่เลขที่ 04/1 หมู่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยอาศัยที่ดินของวัดบ้านค่ายในเนื้อที่ 12 ไร่ โดยมี
นายอร่าม เวชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และต่อมา นายเอี่ยม จันทร์สว่าง เป็นผู้บริหารคนแรก
เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2506 มีเฉพาะ ม.ศ.1- ม.ศ.3 ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
ในปัจจุบัน โรงเรียนได้ขยายเนื้อที่ 42 ไร่ 325 ตารางวา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ประเภทเดินเรียน แผนการเรียนเต็มรูปในปีการศึกษา 2553 คือ 12:12:12/6:6:5

โรงเรียนบ้านค่าย

สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านค่าย
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านค่าย

เป็นรูปโล่ มีรวงข้าวล้อมรอบอักษร บ.ค. และคบเพลิง
” รวงข้าว ” คือ สัญลักษณ์ ของความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์
” คบเพลิง ” คือ สัญลักษณ์ของการกีฬา ความสามัคคี รวมพลัง ของชาว บ.ค.

ชื่อย่อโรงเรียนบ้านค่าย
บ.ค.

คำขวัญโรงเรียนบ้านค่าย
“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย”

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านค่าย
“ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านค่ายจะเป็นผู้นำไอซีที วิถีไทย วิถีพุทธ สูงสุดสู่มาตรฐานสากล บนหลักประชาธิปไตย ยึดแนวปฏิรูปการศึกษาใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คติพจน์โรงเรียนบ้านค่าย
ปัญญา นราน รตฺน (ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน)

สีประจำโรงเรียนบ้านค่าย
ชมพู – ฟ้า

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย
มัธยมต้น ชาย 653 หญิง 690 รวม 1343 ห้อง 36
มัธยมปลาย ชาย 268 หญิง 486 รวม 754 ห้อง 22
รวมทั้งหมด ชาย 921 หญิง 1177 รวม 2098 ห้อง 58

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านค่าย
มีครู – อาจารย์ ทั้งสิ้น 67 คน
พนักงานราชการ 14 คน
ครูจ้างสอนชาวไทย 23 คน
ครูจ้างสอนต่างชาติ 4 คน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 12 คน
นักการ/ภารโรง ลูกจ้างประจำ 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านค่าย เลขที่ 04/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย – บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 – 641404
email : suchatam@gmail.com
website : www.bankhai.ac.th
Facebook :Bankhai School

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ