โรงเรียนวัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง (Watbankhai School)

โรงเรียนวัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง (Watbankhai School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 13:59, ชม: 871 ครั้ง

โรงเรียนวัดบ้านค่าย (Watbankhai School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดบ้านค่าย
โรงเรียนวัดบ้านค่ายตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ขุนอุทัยธาดานายอำเภอ พร้อมด้วยนายชื่น สตาภิรมย์ ศึกษาธิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกันสร้างขึ้นโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาพระครูวิจิตรธรรมานุวัติ (วงศ์) พร้อมด้วยขุนรักษ์ประศาสน์ นายอำเภอบ้านค่าย นายเขียว โสภณ ศึกษาธิการอำเภอบ้านค่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านนี้ได้สละเงิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาสมทบช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนอีก 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินที่สร้างโรงเรียนนี้ทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) สร้างแบบ ป.1 ก. เปิดเป็นสถานที่เล่าเรียน เมื่อปีพุทธศักราช 2477 ตัวโรงเรียนกว้าง 21 เมตร ยาว 41 เมตร แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน ได้ทำการซ่อมแซม 2 ครั้ง โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณ และประชาชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านค่าย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 13 หญิง 8 รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 80 หญิง 69 รวม 149 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 93 หญิง 77 รวม 170 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบ้านค่าย
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 8 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มบ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.

โรงเรียนวัดบ้านค่าย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านค่าย

ตราโรงเรียนวัดบ้านค่าย

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดบ้านค่าย
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านค่าย ตำบล บ้านค่าย อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-869207
โทรสาร : 038642687
อีเมล์ : watbankhai.school@gmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียนวัดบ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ