โรงเรียนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง (Banchagmahad School)

โรงเรียนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง (Banchagmahad School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 13:46, ชม: 659 ครั้ง

โรงเรียนบ้านชากมะหาด 

(Banchagmahad School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านชากมะหาด
โรงเรียนบ้านชากมะหาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยองมีพื้นที่จำนวน 16 ไร่ – งาน 93 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2505 อาคารต่างๆ ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบชั่วคราว(พิเศษ) ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง(ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ) บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง โรงอาคาร(อาคารอเนกประสงค์) จำนวน 1 หลัง ส้วมแบบ สปช. 604/26 ขนาด 4 ที่ 1 หลัง ส้วม แบบ สปช. 604/26 ขนาด 8 ที่ จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชากมะหาด มีนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน จำแนกเป็นชาย 26 คน หญิง 25 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 25556) มีข้าราชการครู จำนวน 1 คน แยกเป็นชาย 1 คน หญิง – คน ครูอัตราจ้าง 3 คน โดยมีนายสมร เจริญประโยชน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านชากมะหาด
โรงเรียนบ้านชากมะหาดเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านชากมะหาด

โรงเรียนบ้านชากมะหาด2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านชากมะหาด

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านชากมะหาด

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านชากมะหาด
1. ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนพัฒนาการศึกษา
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจและมีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านชากมะหาด
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. มีทักษะทางวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามหลักธรรมที่พึงประสงค์
4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านชากมะหาด
ก่อนประถมศึกษา ชาย 10 หญิง 4 รวม 14 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 17 หญิง 16 รวม 33 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 27 หญิง 20 รวม 47 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านชากมะหาด
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 1 คน รวมทั้งหมด 2 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านชากมะหาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-025522
อีเมล์ : cangmahad11@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนบ้านชากมะหาด ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ