โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง (banklongyaymeang school)

โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง (banklongyaymeang school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 13:17, ชม: 845 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 

(banklongyaymeang school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ โดยแรกเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2513 โดยมีนางละมูล บัวคล้าย เป็นผู้นำในการบริจาคที่ดิน และประชาชนในท้องถิ่น โดยก่อสร้างอาคารเรียน ป1ข ยกพื้นเป็นอาคารเรียน หลักแรกและเป็นสาขาของโรงเรียนวัดหนองพะวา ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2526 โดยยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 40 ปี ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารประกอบ 2 หลัง (อาคารเอนกประสงค์และห้องสมุด) อาคารโดม-ศาลาแหล่งเรียนรู้และห้องน้ำ ห้องส้วม มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 67 คน (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย 2556) จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
ชุมชนมุ่งร่วมจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้บริหารและครูดีมีคุณภาพ ผู้เรียนดีมีคุณลักษณะมีสมรรถนะมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร พัฒนาการคิด ผลสัมฤทธิ์ การอ่านการเขียน “เน้นการไหว้งามอย่างไทย พูดจาไพเราะ”

ปรัชญาโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
สุสฺสูสํ ลภเต ปัญฺญํ ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง

โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง2

 

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
1. ระดมการลงทุนให้ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมจัดและพัฒนาการศึกษา
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
3. พัฒนาครูผู้บริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตร แผนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวัดผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวิสัยทัศน์
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ตามคุณลักษณะ/สมรรถนะความรู้/และทักษะที่กำหนดในหลักสูตร
7. พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
8. พัฒนาสุขภาพกายและจิตที่ดี ฝึกการมีน้ำใจ พูดจาไพเราะ ไหว้งามอย่างไทย ฝึกวินัยการทิ้งขยะและการออมของผู้เรียน
9. ปลูกฝังคุณธรรมสร้างสำนึกรักษ์ความเป็นชาติไทย ใช้วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
1. โรงเรียนเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานโดยชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
2. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
3. ผู้บริหารดี ครูดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา/มาตรฐานวิชาชีพ
4. มีหลักสูตรแผนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้การวัดผลประเมินผล นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวิสัยทัศน์
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้สำเร็จ มีทักษะชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
6. ผู้เรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษามีคุณลักษณะสมรรถนะ ความรู้และทักษะตามหลักสูตร
7. ผู้เรียนมีทักษะการคิด อ่านเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
8. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีน้ำใจงาม พูดจาไพเราะไหว้งามอย่างไทย มีวินัยในการทิ้งขยะและการออม
9. เป็นโรงเรียน 5 ดี ขวัญใจผู้ปกครอง (โรงเรียน 5 ดี : ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/หลักสูตรและสื่อ/บรรยากาศ : ดี)
10. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมสร้างสำนึกความเป็นไทย ฝึกวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
11. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นต้นสังกัด
12. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรร่วมจัดการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 6 หญิง 11 รวม 17 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 31 หญิง 24 รวม 55 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 37 หญิง 35 รวม 72 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางโอวาท วารีสระ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120 ถนนสาย 3471 สายวังจันทร์-บางบุตร
โทรศัพท์ 038-010025
อีเมล์ : kmschool205@gmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ