โรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง (nongpawaschool school)

โรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง (nongpawaschool school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 12:27, ชม: 903 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองพะวา

(nongpawaschool school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดหนองพะวา
โรงเรียนวัดหนองพะวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482 บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยมีนายชวน นาคเกษม และนายฉาบ คนทา ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับราษฎรได้ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในเนื้อที่ของวัดหนองพะวา และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2482 โดยมีนายช่วงเจียว แซ่เตีย รักษาการแทนครูใหญ่ ในปี 2487 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ก่อตั้งทางทิศตะวันตกของอาราม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ต่อมาในปี พ.ศ.2514 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง จัดทำเป็น 5 ห้องเรียน งบประมาณ 220,000 บาท จึงย้ายมาสร้างโรงเรียนในที่ดินของ นายเสริม – นางพรั่ง สมานมิตร และ นายบิน – นางหลาบ ผลประเสริฐ ที่อุทิศที่ดินให้กับวัดหนองพะวา โดยมีพระครูสุทธิธรรมนาถ (นาค นาคเสโน) เจ้าอาวาสเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และในปี 2516 ได้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง อีก 5 ห้อง เป็นเงิน 140,000 บาท
พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง เป็นเงิน 18,000 บาท
พ.ศ. 2518 คณะกรรมการตำบลได้จัดสรรเงินในการก่อสร้างโรงอาหารเป็นเงิน 100,000 บาท และได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน อีก 1 หลัง เป็นเงิน 333,000 บาท แต่คณะกรรมการได้จัดทำเป็น 5 ห้องเรียน
พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 53,000 บาท
พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท และได้งบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน 4 ถัง เป็นเงิน 25,174 บาท จาก ก.ฟ.ป.บ้านค่าย
พ.ศ. 2529 จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา เป็นเงิน 32,500 บาท และทำการเบิกเนตรเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548 โดยพระครูสุทธิธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดหนองพะวา
พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ. 2537 ก่อสร้างโรงฝึกงาน เป็นเงิน 90,000 บาท
พ.ศ. 2538 ก่อสร้างศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน 62,600 บาท
พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อ 31 มีนาคม 2548 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการบริหารแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อ 26 กรกฎาคม 2548
พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดระยอง ให้เข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อ 13 กรกฎาคม 2549
พ.ศ. 2551 ผ่านการประเมินการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยชนะเลิศในระดับจังหวัดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
พ.ศ. 2552 ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับจังหวัด เมื่อ 14 สิงหาคม 2552 ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดระยอง เข้าประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาคและได้รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ โดยได้อันดับสอง ในระดับภาค รองจากโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการประกวดห้องามุดระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553

โรงเรียนวัดหนองพะวา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดหนองพะวา

ตราโรงเรียนวัดหนองพะวา

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนองพะวา
โรงเรียนวัดหนองพะวา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียนวัดหนองพะวา
“ปญญา นราน รตน” ปัญญาเป็นรัตนะแห่งนรชน
“โรงเรียนวัดหนองพะวา มีความคิดว่าการศึกษาสามารถทำให้มนุษย์ เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข อันเป็นรัตนะแห่งชีวิต
พันธกิจโรงเรียนวัดหนองพะวา
1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำ ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
4. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการ ศึกษาภาคบังคับได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์จริง และฝึกทักษะกระบวนการคิด
5. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
8. จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. พัฒนายกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลักโรงเรียนวัดหนองพะวา
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์และจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนดโดยทุกช่วงชั้นมีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยทุกสาระวิชา สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระวิชา
4. นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้
5. นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและการแสดงออกอย่างหลากหลายทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
8. มีอาคารสถานที่ได้มาตรฐานเพียงพอ สะอาดร่มรื่นและปลอดภัย
9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะวา
ก่อนประถมศึกษา ชาย 20 หญิง 25 รวม 45 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 199 หญิง 209 รวม 408 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 79 หญิง 53 รวม 132 ห้อง 5
รวมทั้งหมด ชาย 298 หญิง 287 รวม 585 ห้อง 19

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองพะวา
จำนวน ชาย 10 คน หญิง 17 คน รวมทั้งหมด 27 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดหนองพะวา
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพะวา ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038032636
โทรสาร : 038032636
อีเมล์ : nongpawaschool@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ