โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดระยอง (banlungkhao school)

โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดระยอง (banlungkhao school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 12:11, ชม: 579 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหลังเขา (banlungkhao school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านเขาลอย มีนักเรียน 18 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีพุทธศักราช 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง ประมาณ 500,000 บาท จำนวน 1 หลัง และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านหลังเขา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 94 คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 )โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา
ก่อนประถมศึกษา ชาย 16 หญิง 13 รวม 29 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 22 รวม 48 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 42 หญิง 35 รวม 77 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหลังเขา
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3/11/2518
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บางบุตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านหลังเขา

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหลังเขา
ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหลังเขา ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-010024
อีเมล์ : blkschool2012@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ