โรงเรียนวัดตาขัน จังหวัดระยอง (WADTAKHAN SCHOOL)

โรงเรียนวัดตาขัน จังหวัดระยอง (WADTAKHAN SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 11:59, ชม: 913 ครั้ง

โรงเรียนวัดตาขัน (WADTAKHAN SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดตาขัน
โรงเรียนวัดตาขัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2468 โดยมีนายหวน เกศารัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2480 ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ค. ขนาด 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2523 ปี พ.ศ. 2528 ได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ค. และนำวัสดุมาก่อสร้างอาคารหอประชุม ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนทั้งหมด 120 คน ครู 5 คน ครูจ้างสอนพิเศษ 2 คน และลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้ 1 คน โดยมี นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดตาขัน
โรงเรียนวัดตาขัน มุ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังวัฒนธรรม น้อมนำคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม กับชุมชนทุกภาคส่วน

ปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนวัดตาขัน
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ (ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา)

พันธกิจโรงเรียนวัดตาขัน
1. ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และวัฒนธรรมแบบไทย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดตาขัน

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดตาขัน
1. นักเรียนมีคุณธรรม วัฒนธรรมไทยและได้รับการศึกษาให้มีความรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดตาขัน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 13 หญิง 24 รวม 37 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 61 หญิง 50 รวม 111 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 74 หญิง 74 รวม 148 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตาขัน
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 6 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษนายวสันต์ สุวรรณสว่าง

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 กันยายน 2468
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดตาขัน
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านตาขัน ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-895070
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ