โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง (nongkhokmoo school)

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง (nongkhokmoo school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 2:20, ชม: 840 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 

(nongkhokmoo school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2484 โดยแรกเริ่มเปิดเรียนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2540 ในปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 12ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม เชิดชูความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมโลก อย่างมีความสุข

พันธกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุล ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา
3. จักกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และมีวิจารณญาณในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองและพลโลก
6. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

ตราโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

 

เป้าประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิเท่าเทียมกันและทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
4. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นคนดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยและมุ่งสู่สากล
5. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
6. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ก่อนประถมศึกษา ชาย 29 หญิง 21 รวม 50 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 189 หญิง 210 รวม 399 ห้อง 13
มัธยมต้น ชาย 71 หญิง 65 รวม 136 ห้อง 5
รวมทั้งหมด ชาย 289 หญิง 296 รวม 585 ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 16 คน รวมทั้งหมด 22 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวรยุทธ แก้ววิไล

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4 กันยายน 248
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองคอกหมู ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-895142
โทรสาร : 038895142
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ