โรงเรียนวัดหนองตะแบก จังหวัดระยอง (WATNONGTABAEK SCHOOL)

โรงเรียนวัดหนองตะแบก จังหวัดระยอง (WATNONGTABAEK SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 2:09, ชม: 682 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองตะแบก 

(WATNONGTABAEK SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดหนองตะแบก
โรงเรียนวัดหนองตะแบก นายหวล เกษารัตน์เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว กว้าง ๓ วา ยาว๘ วาเสาไม้แก่น หลังคามุงจาก เปิดเรียนเมื่อวันที่๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๒ มีนายหวล เกศารัตน์ เป็นครูใหญ่ จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๙๕ ทางราชการได้แต่งตั้งนายแนม อัมพรมหา มาดำรงตำแหน่งนี้ ได้จัดสถานที่เรียนอีก ๑ หลัง โดยนายแนมและราษฏรในท้องที่นี้ได้ช่วยกันจัดขยายศาลามาสร้างเป็นสถานที่เล่าเรียนสมทบกับอาคารเรียนชั่วคราวหลังเดิมซึ่งเป็นวัด และอาศัยเป็นที่เล่าเรียนต่อมาแต่ยังไม่พอกับจำนวนนักเรียน จึงต้องอาศัยสถานที่อื่นๆ เป็นสถานที่เล่าเรียนอยู่อีก ต่อมานายแนม อัมพรมหาได้ขอเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเมื่อทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้แล้วจึงจัดสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข ขนาด ๔ ห้องเรียนโดยทางราชการได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท และประชาชนได้ร่วมกันสละแรงงานในการ่อสร้างจนเสร็จใช้เป็นสถานที่เล่าเรียน ได้เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๑ โดยมีกรรมการก่อสร้างคือ นายเชิญ สุขอารี นายสวน ศรีจันทร์ นายเฉี่ยง พิทักษ์รัตน์ นายดำรง วงษ์ทิพรัตน์และนายนวล อัมพรมหา ทั้งนี้มอบให้ นายมี หอมรื่น เป็นช่างก่อสร้าง
ต่อมาเมื่อวันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทางราชการได้ย้าย นายแนม อัมพรมหา ไปดำรงตำแหน่งที่ครูที่โรงเรียนวัดชากกอไผ่ และแต่งตั้ง นายหวน สุขศิริมัช ครูโรงเรียนวัดหนองคอกหมู มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ๒๘,๐๘๐ บาท ดำเนินการจัดทำโครงการผักกางมุ้ง และคุณครูดิเรก สุวรรณรุ่งเรือง บริจาคสมทบอีก ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นางสมใจ ฉันทมิตร และนางวรรณา ธรรมยิ่ง ได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนราชการรวม ๒ ราย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายวันชัย ปรีชายศ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดหนองกรับ และนางธัชจิรา เฟื่องฟุ้ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองตะแบก
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ได้ยอดเงิน ๓๐๕,๓๘๑ บาท เพื่อนำมาจ้างครูจ้างสอนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดหนองตะแบก2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดหนองตะแบ

โรงเรียนวัดหนองตะแบก

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ พระครูธรรมกิจจานุศุต (เที่ยงสำเร็จกิจ) ได้ให้การอนุเคราะห์ บริจาคเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องสมุด และบริจาคเงินจำนวน ๖,๓๐๐ บาท ซื้อสีปรับปรุงชั้นอนุบาลและหน้าอาคารเรียน และ ๓,๗๐๐ บาท ซื้อเครื่องตัดหญ้า
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ นางธัชจิรา เฟื่องฟุ้ง ลาออกจากราชการ โดยมีนางวารุณี นิยมไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต ๑ ได้แต่งตั้ง นางอัญชลี อิสสรารักษ์ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก ได้เดินทางมารับมอบงานในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ สโมสรโรตารี่ระยองบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ๑ ชุด
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและจ้างครู ได้เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๖-๘ เมษายน ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมในงานประจำปีของวัดหนองตะแบกเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและจ้างครู ได้เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
เดือนมีนาคม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อเติมห้องธุรการจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการต่อเติมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
เดือนมิถุนายน ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
เดือนสิงหาคม คุณมนตรีและคณะบริจาคโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด โรงเรียนวัดประดู่บริจาคพัดลมใบพัดลมติดตั้งในโรงอาหารและห้องเรียนจำนวน ๓๐ ตัว ชุมชนบริจาคพัดลมติดผนังเพื่อติดในห้องธุรการ จำนวน ๕ ตัว ชุมชนบริจาคเหล็กดัดห้องประชุมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกสภาจังหวัดระยอง จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๓ ชุด
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นางอัญชลี อิสสรารักษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และให้นางวารุณี นิยมไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
พ.ศ.๒๕๕๔ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก และนางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ได้เดินทางมารับมอบงาน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมงานประจำปีของวัดหนองตะแบกเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและจ้างครู ได้เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ(งบ ส.ส.)ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด ๕ หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำและถังน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร แบบพลาสติก จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท
เดือนสิงหาคม วันที่ ๑๒ คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันบริจาคเงินเข้าโครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษาและมอบให้กับนักเรียนทุกคน คนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๖๐๐ บาท
เดือนกันยายน วันที่ ๑๗ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้ นายเชิญ มหาประทุม รายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและจ้างครู ได้เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
เดือนกันยายน วันที่ ๒ พนักงานจิตอาสา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ได้มอบสนามเด็กเล่น โดยมี ดร.ทรงกลด เจริญพร เป็นผู้ส่งมอบ คิดเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
เดือนพฤศจิกายน วันที่ ๑๐ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษา ได้เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณรัชตนันท์ คีรีแลง บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) บริษัท OPS Hongkong จำกัด เพื่อใช้ในการทะนุบำรุงสถานศึกษา โรงเรียนจึงนำไปจัดทำห้องโสตทัศนูปการ และใช้ในการทาสีอาคารเรียนและยังมีเงินเหลืออีกส่วนหนึ่งนำไปสร้างเสาธง
วันที่ ๓ – ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วัดหนองตะแบกจัดงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ และให้โรงเรียนจัดกิจกรรมปิงปองพาโชค ได้เงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และนำเข้าบัญชีจ้างครูของโรงเรียน
วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระมหาเที่ยง วัดทองนพคุณกรุงเทพฯ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างเสาธง
วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระครูปลัดขวัญชัย อภิวัฑฒโน เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑ (ธ) วัดหนองหว้า(จุฬาเมธี) ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดทำทางเดินเท้าหลังคาแมนทั่ลชีส ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า – ไฮเอช แบบรุ่นแอลเอช ๑๗๒ อาร์ – อาร์บี เอ็มเอ็นเอส เลขเครื่อง ๕ แอล – ๕๓๓๗๗๘๕ หมายเลขตัวถัง แอลเอช ๑๗๒-๖๑๑๔๘๒๗ หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๗ ระยอง จำนวน ๑ คัน
วันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หาเงินจ้างครู ได้รับเงินทั้งสิ้น ๖๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ ๔ – ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดหนองตะแบกจัดงานประจำปี และให้โรงเรียนจัดกิจกรรมปิงปองพาโชค ได้เงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ใช้ในการต่อท่อประปาภายในโรงเรียน
วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตั้งประปา จำนวนเงิน ๕๖,๐๐๑ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนองตะแบก
โรงเรียนวัดหนองตะแบกจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจโรงเรียนวัดหนองตะแบก
1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร่วมพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. ครู นักเรียน และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองตะแบก
โรงเรียนวัดหนองตะแบกได้ร่วมกับองค์คณะบุคคลกำหนดและปรับปรุงเป้าประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะแบก
ก่อนประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 16 รวม 28 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 35 หญิง 35 รวม 70 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 47 หญิง 51 รวม 98 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองตะแบก
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30 พ.ย. 2442
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มบ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดหนองตะแบก
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะแบก ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-895154
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ