โรงเรียนบ้านเขาลอย จังหวัดระยอง (Bankaoloy school)

โรงเรียนบ้านเขาลอย จังหวัดระยอง (Bankaoloy school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 1:56, ชม: 923 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาลอย(Bankaoloy school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาลอย
โรงเรียนบ้านเขาลอย เดิมชื่อ จิตรทาวัน สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของวัด มีเนื้อที่ 1 ไร่ ต่อมาได้รับความร่วมมือจากบริษัทยางพารา และชาวบ้านเขาลอย โดยมี นายถ่อน ทาวัน ผู้จัดการไร่รวงทอง กับพระอาม มงคลสวัสดิ์ เจ้าสำนักสงฆ์เขาลอยเป็นหัวหน้า ได้ร่วมมือกันสร้างโรงเีรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2511 และจัดหาครูมาสอนโดยเก็บเงินจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นค่าตอบแทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 โรงเรียน จิตทาวัน ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2513 และให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเขาลอย” โดยได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน170,000 บาท ได้เริ่มทำพิธีเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยมีนายแนม อัมพรมหา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน มาทำการสอนชั่วคราวก่อน มีนักเรียนเข้าเรียน 38 คน เปิดเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงห้องเดียว ต่อมากลางปีการศึกษาได้รับครูเพิ่ม 1 คน จึงแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ห้องเรียน โดยแยกเด็กเก่งเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กอ่อนและเด็กอายุน้อย เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาลอยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาลอย
“โรงเรียนบ้านเขาลอยจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณธรรม นำพลานามัย ใส่ใจวิชาการ ประสานสามัคคี”

ปรัชญาโรงเรียนบ้านเขาลอย
“สร้างคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างไทย พลานามัยสมบูรณ์”

โรงเรียนบ้านเขาลอย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านเขาลอย

ตราโรงเรียนบ้านเขาลอย

 

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านเขาลอย
1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
2. พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา
6. พััฒนาพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจอย่างเหมาะสมตามวัย
7. พัฒนแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านเขาลอย
1. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมมีจิตสาธารณะ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มีความมั่นใจในวิชาชีพ จนเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความหลากหลาย
7. ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลอย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 17 หญิง 19 รวม 36 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 46 หญิง 37 รวม 83 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 63 หญิง 56 รวม 119 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขาลอย
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายจรัญ สุขใส

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2513
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ชากบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาลอย
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านเขาลอย ตำบล ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-010052
อีเมล์ :bankaoloy@gmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ