โรงเรียนวัดชากกอไผ่ จังหวัดระยอง  (WATCHAKKOPHAI SCHOOL)

โรงเรียนวัดชากกอไผ่ จังหวัดระยอง (WATCHAKKOPHAI SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 1:43, ชม: 650 ครั้ง

โรงเรียนวัดชากกอไผ่  

(WATCHAKKOPHAI SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดชากกอไผ่

โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน 7 ไร่ 300 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ2465 อาคารต่างๆ ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ ในปี พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ใต้ถุนสูง ปี พ.ศ. 2524 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 ปัจจุบันโรงเรียนวัดชากกอไผ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน จำแนกเป็นชาย 30 คน หญิง 21 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) มีข้าราชการครู จำนวน 2 คน แยกเป็นชาย – คน หญิง 2 คน ลูกจ้างประจำ – คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูภาษาถิ่น – คน และครูพี่เลี้ยง – คน โดยมีนายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดชากกอไผ่
โรงเรียนวัดชากกอไผ่ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ผู้เรียนมี ความสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ความรู้ คู่คุณธรรม

 

โรงเรียนวัดชากกอไผ่2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดชากกอไผ่

โรงเรียนวัดชากกอไผ่

 

พันธกิจโรงเรียนวัดชากกอไผ่
1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปลูกฝังความสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม
4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนยึดหลักในความเป็นประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดชากกอไผ่
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. มีทักษะทางวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามหลักธรรมที่พึงประสงค์
4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ประถมศึกษา ชาย 28 หญิง 25 รวม 53 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 28 หญิง 25 รวม 53 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดชากกอไผ่
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 4 คน

ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18 สิงหาคม 2465
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ชากบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากกอไผ่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านชากกอไผ่ ตำบล :ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-960274
โทรสาร : 038-960274
อีเมล์ : chakkophai_2465@hotmail.co.th
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ