โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน จังหวัดระยอง (Banbungtonchan School)

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน จังหวัดระยอง (Banbungtonchan School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 1:09, ชม: 830 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน

(Banbungtonchan School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2496 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน เปิดสอนเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 7 ห้อง ห้องพิเศษมี 4 ห้อง คือ ห้องพละ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องธุรการ ห้องซาวด์แลบ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 ใช้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ ครูยึดมั่นอุดมการณ์ สานสัมพันธ์ชุมชน
สร้างคนดีมีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี

ปรัชญาประจำโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
“นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบพอเพียง บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้สร้างสุขภาวะที่ดี มีความสุขต่อการดำรงชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามศักยภาพที่ตนถนัด สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความตระหนักให้เกิดความรักและศรัทธาในอาชีพครู
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดเข้าค่ายคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5. พัฒนาให้ผู้เรียนให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในสังคมยุคปัจจุบัน

เป้าประสงค์หลักโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัยเต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเข้มแข็งและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดชากหมาก
ก่อนประถมศึกษา ชาย 3 หญิง 2รวม 5 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 47 หญิง 49 รวม 96 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 27 หญิง 10 รวม 37 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 77 หญิง 61 รวม 138 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายนิรุธ ธรรมสุนทร

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2496
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ชากบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านบึงต้นชัน ตำบล ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-960186
website : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ