โรงเรียนวัดห้วงหิน จังหวัดระยอง (wathuanghin school)

โรงเรียนวัดห้วงหิน จังหวัดระยอง (wathuanghin school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 0:31, ชม: 780 ครั้ง

โรงเรียนวัดห้วงหิน (wathuanghin school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดห้วงหิน
โรงเรียนวัดห้วงหิน จัดสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2470 โดยพระครูพิพัธธรรมขันต์หรือพระอธิการทัต เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโดยร่วมมือกับกรรมการวัดและประชาชนบ้านห้วงหินจึงได้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดห้วนหิน (ทัตตาคาร) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2470 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้สร้างอาคารหลังที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2501 เป็นอาคารขนาด 4 ห้องเรียนโดยได้งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท ต่อมาได้สร้างอาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารแบบ ป.1ข ขนาด 5 ห้องเรียน โดยได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท สร้างใน พ.ศ.2510 ต่อมาได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างใน พ.ศ.2515โดยได้เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน โดยได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเงิน 160,000 บาท
โรงเรียนวัดห้วงหินได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปี แรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2541 มีนักเรียนเข้าเรียน 15 คน ใน พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 1,777,300 บาท ทำการจัดสร้างอาคารหลังที่ 5 เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร ขนาด 5 ห้องเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 208 คน มีครู 1ๅ คน ครู จ้างสอน 1 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมีนายอุดร ธรรมมา ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนวัดห้วงหิน คนปัจจุบัน

สีประจำโรงเรียนวัดห้วงหิน
สีม่วง – ขาว

คำขวัญประจำโรงเรียนวัดห้วงหิน
สจฺ จํ เว อมตา วาจา วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดห้วงหิน
โรงเรียนวัดห้วงหิน จะมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน สร้างสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วน

ตราโรงเรียนวัดห้วงหิน

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดห้วงหิน
ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์โรงเรียนวัดห้วงหิน
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจโรงเรียนวัดห้วงหิน
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
๒. ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา
๕. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายโรงเรียนวัดห้วงหิน
๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๓. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดห้วงหิน
ประถมศึกษา ชาย 90 หญิง 74 รวม 164 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 28 หญิง 20 รวม 48 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 118 หญิง 94 รวม 212 ห้อง 9

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดห้วงหิน
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 14 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปรีดี รัชนีพันธ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดห้วงหิน
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ 038-960288
โทรสาร 038-960287
e-Mail : h.hin2470@gmail.com
website : www.wathuanghinschool.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ