โรงเรียนวัดชากหมาก จังหวัดระยอง (watcharkmark school)

โรงเรียนวัดชากหมาก จังหวัดระยอง (watcharkmark school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 23:27, ชม: 1,180 ครั้ง

โรงเรียนวัดชากหมาก (watcharkmark school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติของโรงเรียนโรงเรียนวัดชากหมาก

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2482 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาโดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูภาวนานุโยค (หลวงพ่อหอม) เจ้าอาวาสวัดชากหมากเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อมากได้เปิดสอน ชั้นอนุบาล 1- ป.6ปีการศึกษา 2534 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อนุบาล 1- ม.3)เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวนที่ดิน 10 ไร่ 69 ตารางวา พ.ศ.2537 ได้ซื้ออีก 2 งานเป็นที่ธรณีสงฆ์

ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดชากหมากเป็นอาคารเรียนชั่วคราวพ.ศ. 2506 หลวงพ่อหอม ได้สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นโดยนำแบบมาจาก อ.สัตหีบ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 310,000 บาท โดยได้งบประมาณทางราชการสมทบ80,000 บาท พ.ศ.2507 สร้างโรงอาหาร จำนวนเงิน30,560 บาท พ.ศ.2513 สร้างบ้านพักครูและอาคารเรียนหลังที่ 2 พิธีเปิดอาคารเรีนหลังที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2515 ค่าก่อสร้าง 986,500 บาทเป็นเงินจากหลวงพ่อหอมท่รับบริจาค จำนวน 240,000 บาทพ.ศ.2519-2520 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารอเนคประสงค์เป็นเงิน 1,410,000 บาท

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดชากหมาก
โรงเรียนวัดชากหมาก มุ่งให้นักเรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรม วิชาการและก้าวทันเทคโนโลยี มีพลานามัยดี รักท้องถิ่น ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน้อมนำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดชากหมาก

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดชากหมาก

 

พันธกิจของโรงเรียนวัดชากหมาก
1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นการนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย และน้อมนำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียนวัดชากหมาก
รู้เรียน เพียรทำดี สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดชากหมาก
ก่อนประถมศึกษา ชาย 52 หญิง 44 รวม 96 ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 165 หญิง 166 รวม 331 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 68 หญิง 62 รวม 130 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 285 หญิง 272 รวม 557 ห้อง 21

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดชากหมาก
จำนวน ชาย 7 คน หญิง 18 คน รวมทั้งหมด 25 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ วิทยาคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางนันท์ณภัส เนตินิยม

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากหมาก
เลขที่ 15 หมู่ 2 ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณี 21130
หมายเลขโทรศัพท์ 038-9632001 และ 038-943200
อีเมล์ : charkmark_school@hotmail.com
website : www.charkmark.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ